BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tereszczuk Mirosława (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Porównawcza ocena rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Comparative Evaluation of the Development of the Food Industry in Poland on the Background of Other Countries of the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 361-366, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Produkcja żywności, Rozwój przemysłu, Analiza porównawcza
Food industry, Food production, Industry development, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem badań było przedstawienie pozycji polskiego przemysłu spożywczego na tle innych krajów UE. Przemysł spożywczy w Polsce rozwija się szybciej niż w krajach UE-15 i jest liderem wśród krajów UE-12. Polska jest szóstym producentem żywności w Unii Europejskiej, z 7,8-proc. udziałem w unijnej produkcji przemysłu spożywczego. W latach 2000-2010 wartość produkcji sektora spożywczego w Polsce wyrażona w cenach porównywalnych (skorygowanych wskaźnikiem siły nabywczej euro) wzrosła o 50%, podczas gdy w krajach UE-15 zwiększyła się tylko o 21%, a w UE-12 o 32%. Tempo rozwoju polskiego przemysłu spożywczego należy do najwyższych w UE, co wpływa na wzmocnienie naszej pozycji na Wspólnym Rynku Europejskim. Polski przemysł spożywczy najlepiej spośród krajów UE poradził sobie w warunkach kryzysowych (2008-2010). Jednym z głównych czynników rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce był bardzo szybko rosnący eksport produktów rolno-spożywczych po wstąpieniu do UE. (abstrakt oryginalny)

The Polish food industry distinguishes itself compared to the other European Union states. Poland's share of the production value of the EU-27 food sector amounts to approx. 7.8%. In this respect, Poland is the 6th biggest food producer in the EU. Over the period 2000-2010, the production value of the food sector in Poland increased by 52%, whereas in the "old" EU states it was 25%, with the EU-12 reaching 32%. Employment in the food industry has been falling, but at the same time there has been an increase in labour productivity. The Polish food industry has become an important food producer on the European market, with Polish food processing plants being among the most modern in the European Union. One of the main factors contributing to the development of the food industry in Poland is the export of food products, which has been rapidly growing since EU accession. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Mroczek R. (red.). 2011: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), seria Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 35, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Urban R. 2009: Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Raport 6 (synteza), seria Program Wieloletni 2005-2009, Raport nr 145, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Urban R., Mroczek R. 2011: Postępy integracji europejskiej w sektorze żywnościowym, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(327).
  4. www.epp.eurostat.ec.europa.eu
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu