BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbiński Bogdan (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Pozarolnicza przedsiębiorczość determinantą konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych z terenów wiejskich południowo-wschodniej Polski
Non-Agricultural Entrepreneurship as a Determinant of Service Enterprises' Competitiveness in Rural Areas of South-Eastern Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 378-383, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Przedsiębiorstwo usługowe, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Rural areas, Rural development, Service enterprise, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Południowo-Zachodnia
Poland South-West
Abstract
Celem badań była charakterystyka przedsiębiorczości związanej z prowadzeniem działalności usługowej oraz określenie wpływu wybranych czynników na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Głównymi czynnikami tworzącymi przewagę konkurencyjną wśród badanych przedsiębiorstw były jakość usług i opanowanie nowoczesnej technologii jako fundamentu tworzenia przewagi oraz w mniejszym stopniu uwarunkowania związane z aktywnością marketingową. Dokonano analizy literatury oraz przeprowadzono badania, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety na obszarze południowo-wschodniej Polski wśród przedsiębiorstw strefy MŚP. Badaniem objęto małe przedsiębiorstwa usługowe prowadzące działalność na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

Location of the area near the border with Ukraine and Slovakia, can stimulate economic activity mainly in the non-agricultural commercial and service activities. However, it should be noted that the SW Ukraine and NE Slovakia are poor areas, therefore, of economic processes incubating at an appropriate level is difficult. Development of small businesses may be related to the creation of conditions for cooperation of entities based on cooperative ties is an opportunity for companies (makes it possible to dynamically develop and exploit the existing potential, improve the competitive position relative to other market participants and also provides expansion into foreign markets). An analysis of empirical material should emphasize environmental conditions of companies. The main factor in creating competitive advantage of the enterprises is the quality of service and acquire of modern technology is the foundation to create an advantage, less marketing activities on the market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M. 2002: Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 24.
 2. Bressler M.S. 2012: How small businesses master the art of competition through superior competitive advantage, Journal Of Management & Marketing Research, vol. 11, 1-12, s. 7.
 3. Chitakornkijsil P. 2009: Smes, entrepreneurship and development strategies, International Journal Of Organizational Innovation, 1(4), s. 127-138.
 4. Dobon S., Soriano D. 2008: Exploring alternative approaches in service industries: the role of entrepreneurship, Service Industries Journal, 28(7/8), s. 877-882.
 5. Drucker P.F. 1992: Innowacja i przedsiębiorczość, Polityka i zasady, PWE, Warszawa, s. 8.
 6. Encyklopedia Agrobiznesu. 1998: Woś A. (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 634.
 7. Gilmer R.W., Keil S.R., Mack R.S. 1989: The Service Sector in a Hierarchy of Rural Places: Potential for Export Activity, Land Economics, 65(3), s. 217, 226.
 8. Hunek T. 1993: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju "small businessu" na terenach wiejskich, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 13-22: za M. Kłodziński. 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa, s. 25.
 9. Hunek T. 1993: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju "small businessu" na terenach wiejskich, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, PAN, IRWiR, Warszawa, s. 17.
 10. Lowendahl B., Revang O. 1998: Challenges to existing strategy theory in a postindustrial society, Strategic Management Journal, 19(8), s. 755-773.
 11. Madhani P.M. 2012: Matching Compensation Strategies: Enhancing Competitiveness, SCMS Journal Of Indian Management, 9(1), s. 5-22, 5.
 12. Makarski S. 2000: Przedsiębiorczość w agrobiznesie, IRWiR PAN, Warszawa, s. 28.
 13. Nowa encyklopedia powszechna t. 5. 1996: PWN, Warszawa, s. 361.
 14. Palmer J., Griswold M. 2011: Product and Service Innovation within Small Firms: An Exploratory Case Analysis of Firms in the Restaurant Industry, International Journal Of Business & Social Science, 2(13), s. 221-223.
 15. Sautet F. 2013: Local and Systemic Entrepreneurship: Solving the Puzzle of Entrepreneurship and Economic Development, Entrepreneurship: Theory & Practice, 37(2), s. 387-402.
 16. Sztucki T. 1989: Rynek konsumenta, PWE, Warszawa, s. 128-129.
 17. Turowski J. 1994: Socjologia. Małe struktury społeczne, Tow. Nauk. KUL, Lublin, s. 211.
 18. Tyebjee T.T., Bruno A.V., McIntyre S.H. 1983: Growing ventures can anticipate marketing stages, Harvard Business Review, 61(1), s. 62-66.
 19. Wiatrak A.P. 1999: Kształtowanie produktów markowych w turystyce wiejskiej, [W:] Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi a turystyka wiejska, Mat. na VII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyki, s. 51-57.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu