BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewska Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na przykładzie wybranych województw wschodniej Polski
Innovativeness of Food Processing Industry Enterprises on the Bases of Selected Eastern Polish Provinces
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 391-395, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Innowacyjność przemysłu, Zróżnicowanie regionalne
Food industry, Industry innovation, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstract
Przedstawiono analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w wybranych województwach wschodniej Polski w latach 2009-2011. Zbadano nakłady i efekty prowadzonej działalności innowacyjnej. Badania wykazały zróżnicowanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w poszczególnych województwach. Najbardziej innowacyjne okazało się województwo podlaskie, w którym dominuje sektor spożywczy. Najwyższą efektywność nakładów na działalność innowacyjną odnotowano wśród przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Najgorzej na tle analizowanych regionów wypadło województwo podkarpackie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of innovation activities of food processing industry enterprises in selected Eastern Polish provinces in 2009-2011. The expenditures and effects of innovation activities were examined. The results of the analysis indicate that innovation activities of food processing industry enterprises in different provinces were varied. The most innovative province Podlaskie province found where the food processing sector is dominant. The highest level of effectiveness of expenditures on innovation activities reported among enterprises from Warmińsko-mazurskie and Lubelskie provinces. Analyzed against the worst regions fell Podkarpackie province. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grzybowska B. 2011: Regionalne aspekty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, s. 118-122.
  2. Kijek T. 2011: Innowacje a dynamika konkurencji: podejście ewolucyjne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, s. 242-253.
  3. Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej. 2011: Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 161.
  4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 30.
  5. Matras-Bolibok A. 2009: Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, s. 262-267.
  6. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2008: Wydanie Trzecie, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa, s. 43-45.
  7. Porter M.E. 2001: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa, s. 192.
  8. Roczniki statystyczne województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego 2009-2011. 2010-2012: Wyd. Wojewódzkie Urzędy Statystyczne.
  9. Zakrzewska A. 2012: Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(XXVII), z. 2, s. 150-159.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu