BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce
The Importance of Total Subsidies (Excluding on Investment) in Creation of Farm Family Income in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 396-402, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rodzinne gospodarstwo rolne, Dochody gospodarstw domowych, Działalność operacyjna, Dopłaty dla rolnictwa
Family farm, Household income, Operating activities, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena znaczenia dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w Polsce w latach 2004-2011. W toku przeprowadzonych badań wykazano, że wzrasta znaczenie dopłat do działalności operacyjnej w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych w Polsce. Najwyższą ich wartość osiągnęli rolnicy specjalizujący się w uprawach polowych, a najniższą właściciele gospodarstw z uprawami ogrodniczymi. Najwyższy udział dopłat do działalności operacyjnej w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego miały gospodarstwa, w których nie było dominacji określonej produkcji, gospodarstwa z uprawami polowymi oraz specjalizujące się w hodowli zwierząt trawożernych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to evaluate the relevance of subsidies (excluding on investments) in creation of farm family income in Poland from 2004 to 2011. The study have shown that: a) the growing importance of total subsidies (excluding on investments) in creation of farm family income in Poland; b) the highest value of total subsidies (excluding on investments) reached farmers, who are specialized in fieldcrops, the lowest - the horticulture farms; c) the highest share of total subsidies (excluding on investments) in the farm family income characterized mixed farms, fieldcrops and other grazing livestock. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkiewicz H 2005.: Wsparcie polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po akcesji z Unią Europejską, [W:] S. Urban (red.), Agrobiznes 2005. Zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Prace Nauk. AE we Wrocławiu, t. 1, nr 1070, s. 42-43.
 2. Biernat-Jarka A. 2008: Ocena zmian płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4(19), s. 36-41.
 3. Chmielewska B. 2007: Płatności bezpośrednie jako forma wsparcia dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 2(XVII), s. 28-34.
 4. Gołaś Z., Kozera M 2003: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zmian struktury dochodowej indywidualnych gospodarstw rolnych, Rocz. AR w Poznaniu, CCCLVIII, s. 37.
 5. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, s. 75-76.
 6. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Bocian M., Płonka R. 2012: Wyniki standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 26, 27, 48.
 7. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. 2011: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 (2009, 2008) roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Goraj L., Osuch D., Cholewa I., Płonka R. 2010: Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 26-44.
 9. Goraj L., Osuch D., Płonka R. 2008: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2006) roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 43, 44 (43,44).
 10. Idczak J. 2001: Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, s. 87.
 11. Kisiel R., Marks-Bielska R., Kowalska A. 2011: Dopłaty bezpośrednie a zmiany w gospodarstwach rolnych na przykładzie wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, Journal of Agribusiness and Rural Development, 4(22), s. 111-112.
 12. Orłowska M. J. 2010: Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji, Acta Scienitarum Oeconomia, nr 9(2), s. 121-139.
 13. Stefko O. 2008: Aktywność inwestycyjna i umiejętność pozyskiwania kapitału obcego jako warunki rozwoju i podnoszenia konkurencyjności gospodarstw indywidualnych w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(8), s. 135-143.
 14. Strzelecka A. 2011: Dywersyfikacja źródeł dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2003-2008 z uwzględnieniem specjalizacji gospodarstwa rolnego, [W:] K. Jajuga (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy, Prace Nauk. UE we Wrocławiu, Nr 174, Wrocław, s. 589-601.
 15. Szpojankowska J. 2006: Analiza wpływu dopłat bezpośrednich na wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 4, s. 332-336.
 16. Tomkiewicz E. 2010: Podstawowe instrumenty regulowania polityki rynkowo-dochodowej, [W:] A. Jurcewicz (red.), Prawo i Polityka Rolna Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, t. XXVI, wydanie 1, Warszawa, s. 64.
 17. Wojtasik B. 2006: Dopłaty bezpośrednie - nowy instrument finansowy w rolnictwie. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, s. 89.
 18. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 (2004) roku. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 43,44 (53,54).
 19. Zawadzka D., Strzelecka A., Szafraniec-Siluta E. 2012: Efektywność towarowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2009, Annals UMCS, Sectio H, Oeconomia, vol. XLVI, 1, Lublin, s. 231-241.
 20. Zegar S.J. 2001: Przesłanki i uwarunkowania polityki kształtowania dochodów w rolnictwie, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 14-15.
 21. Żmija D. 2011: System płatności bezpośrednich w Polsce w kontekście rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 11(26), s. 193-201.
 22. www.arimr.gov.pl, dostęp 15.03.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu