BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więcek-Janka Ewa (Politechnika Poznańska)
Title
Kompetencje jako produkty na rynku pracy w Finlandii i Wielkopolsce na podstawie badań przedsiębiorstw rodzinnych
Competences as Products on Labor Market in Finland and Wielkopolska Voivodeship Based on the Research on Family Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 607-619, rys., tab.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Keyword
Kompetencje, Rynek pracy, Przedsiębiorstwo rodzinne
Competences, Labour market, Family-owned business
Note
streszcz., summ.
Country
Finlandia
Finland
Abstract
Kilkuletnie badania rynku (w tym mikroprzedsiębiorstw rodzinnych) skłoniły autorkę do poszukania nieskomplikowanych odpowiedzi na trudne pytania. JeŜeli blisko 60% mikroprzedsiębiorców z Wielkopolski deklaruje swoje niezadowolenie z jakości wyuczonych kompetencji specjalistycznych i menedżerskich u zatrudnianych osób, podczas gdy w Finlandii niezadowolonych jest zaledwie 11%, należy dążyć do zmiany takiego stanu rzeczy i zastosować w tej sferze benchmarking. W publikacji przedstawiono nowatorską koncepcję postrzegania kompetencji i umiejętności jako produktów na rynku pracy poddających się mechanizmom wolnorynkowym.(abstrakt autora)

Several years of research in the market of microenterprises (including family enterprises) inclined the author to search for easy answer to hard questions. If almost 60% of the microentrepreneurs from Wielkopolska Voivodeship are not satisfied with the quality of specialized and managerial vocational education, while in Finland it is only 11%, this state of matters should be changed. The use of benchmarking is necessary. The paper presents the new concept of perceiving competences and skills as products on labor market that are a subject of market mechanisms.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w życiu gospodarczym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie, Toruń 2004.
  2. A. Cieślak, Firmy rodzinne tworzą 10 proc. polskiego PKB, www.rp.pl/artykul/426828.html.
  3. Ranking Newsweeka: najlepsze kraje do Ŝycia, www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/ spoleczenstwo/ranking-newsweeka--najlepsze-kraje-do-zycia,63689,1.
  4. W. Rzońca, M. Dziębaj, Rozwój umiejętności menedżerskich za pomocą wybranych form dydaktycznych, w: Modele symulacyjne i gry menedŜerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, red. A. Balcerak, W. Kwaśnicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010, s. 184
  5. D.Whetten, K Cameron., Developing Management Skills, Prentice Hall, 2010, za: W. Rzońca, M. Dziębaj, Rozwój umiejętności..., s. 185.
  6. M. Szafrański, Formuła projektów innowacyjnych pozwala realizować nasze zamierzenia, "Innowacje bez Granic" 2010, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu