BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mirkowska Zofia (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych
Economic Situation and Productivity of the Polish Pig Holdings
Source
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 1, s. 42-56, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produkcja zwierzęca, Efektywność rolnictwa, Analiza porównawcza
Arable farm, Animal production, Efficiency in agriculture, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje sytuację polskich gospodarstw specjalizujących się w chowie trzody chlewnej na tle analogicznych gospodarstw z Węgier, Niemiec, Danii i Holandii. W celu zbadania ich możliwości rozwojowych przeprowadzono kompleksowa ocenę wskaźników: produktywności, dochodowości, dochodu z zarządzania, stóp inwestycji netto oraz udziału subwencji w dochodach gospodarstw. Najwyższe wartości wskaźników produktywności uzyskały gospodarstwa holenderskie, zaś dochodowości - gospodarstwa węgierskie i polskie. Bardzo duże gospodarstwa polskie osiągnęły także najwyższe sumaryczne wartości skumulowanego wskaźnika względnej dobroci. W artykule wskazano również podstawowe przyczyny słabości polskiego sektora produkcji trzody chlewnej, za które uznano niski stopień koncentracji i brak powiązań producentów żywca z zakładami przetwórstwa. Sformułowano ponadto sposoby i kierunki możliwych działań naprawczych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the situation of the Polish specialist pig holdings at the backdrop of similar holdings in Hungary, Germany, Denmark and the Netherlands. In order to study their development abilities, the following indices underwent a comprehensive assessment: productivity, profitability, management income, net investment rates and share of subsidies in the income of an agricultural holding. The highest productivity indices were achieved by the Dutch holdings, and profitability - the Hungarian and Polish holdings. Very large Polish agricultural holdings also produced the highest aggregated values of the cumulative relative goodness index. Moreover, the paper points to the fundamental reasons behind the weakness of the Polish pig production sector, which cover low level of concentration and no linkages between the live pig producers and processing plants. It also determines how to take up and where to channel remedial actions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coelli T.J., Rao D.S.P., O'Donnell Ch.J., Battese G.E: An introduction to efficiency and productivity analysis. 2. Edition. Springer, New York 2005.
 2. Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen. Praca zbiorowa pod red. J. Seremak-Bulge. Program Wieloletni 2005-2009, nr 73. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 3. Gębska M., Malak-Rawlikowska A., Majewski E., Rekiel A.: Ocena finansowych skut nie w 2010 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2013.
 4. Goraj L., Bocian M., Cholewa I.: Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych po zmianie w 2010 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, 2013.
 5. Hansen J.V.: Duńskie doświadczenia w budowaniu konkurencyjnego sektora produkcji trzody chlewnej i przetwórstwa mięsnego. Materiały pokonferencyjne "Rozwój chowu i hodowli trzody chlewnej szansą dla gospodarstw towarowych w Polsce". Warszawa, 14 grudnia 2012 roku.
 6. Józwiak W.: Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 7. Kapłon M., Leśniak D.: Nie dla ferm trzody chlewnej. Krajowy Związek Pracodawców- Producentów Trzody Chlewnej, Warszawa 2014.
 8. Małkowski J., Rycombel D., Zawadzka D.: Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny [w:] Rynek mięsa stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, nr 45/2013. IERiGŻ- -PIB, Warszawa 2013.
 9. Małkowski J., Zawadzka D., Pasińska D.: Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny [w:] Rynek mięsa stan i perspektywy. Analizy Rynkowe, nr 46/2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 10. Małkowski J., Zawadzka D.: Rynek wieprzowiny [w:] Rynek Rolny nr 7/8/2012- -nr 3/2014. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 11. Nowak A., Wójcik E.: Zmiany w poziomie i strukturze produkcji rolnej w Polsce na tle UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013 /13/ 2.
 12. Pejsak Z.: Możliwości odwrócenia trendu spadkowego liczebności pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Ekspertyza dla IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 13. Pejsak Z.: Produkcja świń i wieprzowiny w Niemczech - źródła sukcesu. Trzoda Chlewna, vol. 50, nr 12, 2012.
 14. Pejsak Z.: Produkcja świń w Hiszpanii - integracja oraz wykorzystywanie osiągnięć naukowych - czynniki determinujące dynamiczny rozwój branży. Trzoda Chlewna, vol. 51, nr 1, 2013.
 15. Pelpiński B.: Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce - analiza regionalna. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 2, Warszawa 2013.
 16. Seremak-Bulge J.: Rynkowe uwarunkowania produkcji wieprzowiny [w:] Modele produkcji wieprzowiny w Polsce. Materiały kongresowe. Instytut Zootechniki, Warszawa 2006.
 17. Statistisches Jahrbuch über Ernehrung, Landwirtschsaft und Forsten 2012.
 18. Statistisches Jahrbuch über Ernehrung, Landwirtschsaft und Forsten 2013.
 19. Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030 mająca na celu poprawę funkcjonowania produkcji wieprzowiny. Praca zbiorowa. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Warszawa 2013.
 20. Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M.: Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020. SGGW, Warszawa 2012.
 21. Ziętara W., Mirkowska Z., Adamski M., Blicharski T.: Polskie gospodarstwa trzodo we i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
0044-1600
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/00441600.1146308
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu