BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aranka Baranyi (Károly Robert College, Hungary), Csernák József (Károly Robert College, Hungary), Pataki László (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Széles Zsuzsanna (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Title
The Property Status of Hungarian Agricultural Partnerships in the Period 2002-2011
Status nieruchomości węgierskich spółek rolnych w latach 2002-2011
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 27-33, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rolnictwo, Struktura finansowa, Mobilność dochodowa
Agriculture, Financial structure, Income mobility
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Celem badań było przedstawienie statusu nieruchomości węgierskich spółek rolnych oraz prześledzenie głównych procesów finansowych. Badanie oparto w szczególności na bazie danych dotyczącej zwrotów podatku dochodowego, opracowanej przez NAV (Narodowa Organizacja ds. Opodatkowania i Cła), obejmującej okres lat 2002-2011. Nawiązując do literatury temetu przedstawiono charakterystyczne cechy rolnictwa i ich wpływ na zyski rolne. Przeanalizowano zainwestowane (stałe) środki pod kątem pozycji finansowej przedsiębiorstw, jak również środki bieżące, posiłkując się parametrami opisującymi ich strukturę. Opis pozycji finansowej stworzono za pomocą metody analizy płynności, a następnie zbadano podział zasobów, bezpośrednio z nim związany. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is the analysis of the property status of Hungarian agricultural enterprises, including main financial processes. The study is based on the corporation tax returns database collected by the NAV (National Taxation and Customs Organization) for the period 2002-2011. Referring to literature related to the topic, the study presents special features of agriculture and their effects on agricultural revenues. Invested (fixed) assets as well as current assets, including parameters describing their structures, within the scope of the financial position of enterprises, have been analysed. The description of the financial position has been conducted using the method of liquidity analysis, after which resource allocation, strictly connected with it, has been analysed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bíró T., Kresalek P., Pucsek J., Sztanó I. 2007: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése, Budapest, Perfekt Kiadó, p. 263.
 2. Bíró T., Pucsek J., Sztanó I. 2010: Amit a mérleg mutat, Budapest, Saldo Kiadó, p. 120.
 3. Borbély K., Pataki L., Vágyi F.R. 2011: Examination of the financial position of Hungarian agricultural enterprises between 2002 and 2009, Agrár és Vidékfejlesztési Szemle, vol. 6. (1) supplement "Traditions, innovation, sustainability", Hódmezővásárhely, 5th May 2011. Conference Cd supplement.
 4. Borszéki É. 2008: A jövedelmezőség és a tőkeszerkezet összefüggései a vállalkozásoknál, Bulletin of the Szent István University, Special Issue, Part I.
 5. Hacherrová Z., Hulík R., Pribilovicová I. 2003: The state and development of financial structure in agricultural co-operatives, Agricultural Economics - Chech, no. 49(8), p. 369-374.
 6. Herczeg A. 2009: Társas mezőgazdasági vállalkozások forrás- és tőkeszerkezetének elemzése 2002 és 2006 között, DE AMTC PhD értekezés.
 7. Illés I-né 2007: Vállalkozások pénzügyi alapjai, Budapest, Saldo Kiadó, p. 243.
 8. Jánsky J., Novák P. 2002: The analysis of financial situation of agricultural enterprises in productive and marginal condition with the use of the non-financial indicators, Agricultural Economics - Chech, no. 48(7), p. 417-423.
 9. Károlyné Zdenkó I., Illés B. Cs., Pataki L., Kozma T. 2009: The effect of the foreign capital and European subventions on the competitiveness of the Hungarian agribusiness enterprises in the last 15 years, Proceedings of the 113th EAAE Seminar, A resilient European food industry and food chain in a challenging world. MAICh Chania, Crete, Greece, CD, full paper, p. 14.
 10. Miklósyné Ács K., Siklósi Á., Simon Sz., Sztanó I. (eds.) 2006: A mezőgazdasági vállalkozások számviteli sajátosságai, Budapest, Saldo kiadó, p. 240.
 11. Penson J.B., Lins D.A. 1980: Agricultural finance an introduction to micro and macro concepts, PRENTICE-HALL, Inc, Englewood Cliffs, N. J. (USA), p. 13-37.
 12. www.nav.gov.hu/data/cms260837/Kettos_konyvvitelt_vezetok_mutatoi_2011.pdf
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu