BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barczak Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Efektywność produkcji rolniczej w wybranych grupach gospodarstw z regionu Pomorze i Mazury
The Efficiency of Farm Production in a Selected Group of Farms from the Region of Pomerania and Masuria
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 34-39, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Efektywność produkcji, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Agricultural production, Production effectiveness, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
streszcz., summ.
Country
Pomorze, Mazury
Abstract
Celem badań była ocena efektywności produkcji grup gospodarstw wybranych typów rolniczych z regionu Pomorze i Mazury w latach 2004-2008. Wykorzystano do tego dane gromadzone i udostępniane przez Polski FADN. Do badania efektywności wykorzystano nieparametryczną metodę DEA, która bazuje na programowaniu liniowym i na estymacji granicy efektywności. Metody tej używa się do pomiaru względnej efektywności badanych jednostek w sytuacjach, gdy jednocześnie występuje wiele nakładów i efektów. Otrzymane wyniki porównano z wartościami rzeczywistymi, wykorzystując analizę wskaźnika względnej wysokości kosztów i względnej opłacalności produkcji. Metoda DEA najczęściej wskazuje na nieefektywne wykorzystanie nakładów pracy i ziemi. W niewielu przypadkach metoda pokazuje brak efektywności wykorzystania nakładów kapitału. Analiza wartości wskaźników względnej wysokości kosztów i wskaźników względnej opłacalności produkcji wskazała, że wyniki wygenerowane przez metodę DEA charakteryzują się wyższą rentownością produkcji niż wartości rzeczywiste. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to research the production efficiency of the group of selected types of farming from the Pomerania and Masuria region for the years 2004-2008. For this purpose, the data gathered and made available by the Polish FADN were used. For the efficiency research, a non-parametric DEA method was chosen, which is based on linear programming and on the estimation of the efficiency limit. It is used for measurement of the relative efficiency of the units under study, in cases, where many inputs and outputs occur simultaneously. All the results were compared with the actual data with the use of the relative amount of the cost index and relative profitability of production index analysis. The most frequently, the DEA method indicates inefficient use of labour and land expenditures. In few cases, the method shows lack of efficiency of the use of capital expenditures. The analysis of the value of relative amount of the cost indexes and relative profitability of production indexes shows that the outcomes generated by the DEA method are characterized by higher profitability of production than the actual data. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowski Z. 1983: Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych, PWRiL, Warszawa, s. 71-72.
  2. Barczak A. 2011: Wykorzystanie metody mnożników Lagrange'a do oceny efektywności produkcji na przykładzie wybranych grup gospodarstw rolnych, rozprawa doktorska, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 57, 76-79, 81-82.
  3. Barczak A. 2012: The use of the DEA method to measure the efficiency of the production process based on a group of farms, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 298, Oeconomica 69, Szczecin, s. 8.
  4. Czekaj T., Ziółkowska J. 2009: Analiza efektywności ekonomicznej i produktywności, Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  5. Kopeć B., Nietupski T. 1980: Podstawy i metody podejmowania decyzji w gospodarstwach rolnych, PWRiL, Warszawa, s. 203-205.
  6. Manteuffel R. 1981: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa, s. 75-78.
  7. Rogowski G. 1996: Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  8. Rusielik R. 2000: Pomiar efektywności gospodarowania spółek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 1996-1998 z wykorzystaniem metody DEA, Rozprawa doktorska, SGGW, Warszawa.
  9. Rychlik T. 1977: Ekonomika rolnictwa, PWRiL, Warszawa, s. 125-145.
  10. Rychlik T., Kosieradzki M. 1976: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa, s. 110-113.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu