BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matyja Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Social Side of Agricultural Co-Operatives. The Case of Agricultural Production Co-Operatives in the Opole Voivodeship
Społeczna strona spółdzielni rolniczych. Przypadek rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 113-124, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Działalność społeczna, Spółdzielczość rolnicza, Analiza korelacji
Social activity, Agricultural cooperation, Correlation analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Opolszczyzna
Opolszczyzna region
Abstract
Celem artykułu jest opisanie społecznej strony spółdzielni rolniczych oraz przeanalizowanie, jakie czynniki mogą zwiększać lub zmniejszać tę część działalności w przypadku rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP). We wstępie sformułowano cel opracowania oraz umieszczono krótkie wyjaśnienie, czym są RSP. Następnie w artykule zaprezentowano społeczną stronę działalności spółdzielni rolniczych. W kolejnej części przedstawiono, w jaki sposób można ją mierzyć, wykorzystując wskaźnik działalności społecznej (WDS) zaproponowany przez autorkę. W ostatniej części artykułu, na podstawie danych zebranych z 28 RSP działających na Opolszczyźnie, dokonano analizy wpływu wybranych czynników na działalność społeczną spółdzielni. Wyniki pokazują, co i z jaką siłą wpływa na działalność społeczną spółdzielni rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to describe the social side of agricultural co-operatives and also to analyse what factors can in- or decrease this part of activity of agricultural production co-operatives (APCs). In the introduction to the article a definition of the aim of the paper, is provided, as well as a short explanation what the APCs really are. Next, the article describes the social side of activity of agricultural co-operatives. Then it presents how to measure it using the rate of social activity (RSA) proposed by the author. The last part of the article is the analysis, based on the data collected from the 28 APCs that operate in the Opole voivodeship shows the influence of selected factors on social activity in co-operatives. The findings show what and how strongly can increase the social activity in agricultural cooperatives. (original abstract)
Full text
Show
Show
Bibliography
Show
  1. Domagalski A., 2006. Spółdzielnie rolnicze - szansa czy konieczność. Spółdzielczość rolnicza w rozwoju wsi i rolnictwa - materiały konferencyjne. Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, 13-16.
  2. Guilford J.O., 1964. Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa.
  3. Luszniewicz A., Słaby T., 2001. Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICATM PL. Teoria i zastosowanie. C.H. Beck, Warszawa.
  4. Markuszewski Z., Olubiński A., 1988. Oddziaływanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych na środowisko wiejskie. W: Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w Polsce Ludowej. Ed. E. Mazurkiewicz. PWRiL, Warszawa, 302-303.
  5. Matyja M., 2012. Economic and social importance of agricultural productive cooperatives in Poland. J. Agribus. Rural Dev. 4, 63-65.
  6. Mierzwa D., 2005. W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej. Wyd. AR, Wrocław.
  7. Mynarski S., 2003. Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA. Wyd. UE, Kraków.
  8. Pudełkiewicz E., 1990. Samorząd a efektywność ekonomiczna i społeczna w RSP. IERiGŻ, Warszawa.
  9. Stanisz A., 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Statsoft Polska, Kraków.
  10. Statystyczne metody analizy danych. 1999. Ed. W. Ostasiewicz. Wyd. UE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng, pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu