BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta (Uniwersytet w Białymstoku), Wyszkowski Adam (Uniwersytet w Białymstoku), Budlewska Renata (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Preferencje podatkowe jako forma wspierania przedsiębiorstw
Tax Expenditures as a Form of Assistance Granted to Companies
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, t. 52 nr 1, s. 29-44, bibliogr. 8 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach
Keyword
Pomoc publiczna, System podatkowy, Wydatki publiczne, Wspieranie przedsiębiorczości, Państwa członkowskie
Public aid, Tax system, Public expenditures, Entrepreneurship support, Member states
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie obszaru dopuszczalnego wspierania przedsiębiorstw w Polsce za pomocą instrumentów podatkowych. Instrumenty podatkowe są elementem konstrukcji podatków w polskim systemie podatkowym, realizującym cele polityki gospodarczej, także w zakresie wspierania przedsiębiorstw. Polska nie dysponuje, tak jak pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, pełną swobodą w zakresie prowadzenia polityki wykorzystującej instrumenty podatkowe. Ich stosowanie jest koordynowane i monitorowane zgodnie z przepisami traktatowymi, jeśli spełniają one kryteria pomocy publicznej. W innym przypadku kształtowanie polityki publicznej pozostaje w gestii państwa członkowskiego. Czy wobec tego interwencja w tej formie ma w Polsce charakter doraźny, przypadkowy, czy - podobnie jak w przypadku dopuszczalnej pomocy publicznej - jest koordynowana na szczeblu państwowym?(abstrakt oryginalny)

One of the objectives of implementing tax expenditures into the tax system is achieving economic policy goals. Tax measures are a part of the tax structure in the Polish tax system and they implement the objectives of economic policy, as well as, offer support to businesses. However Poland, unlike the other European Union Member States, has no unlimited discretion in this area, because of the Treaty provisions on state aid. The use of tax instruments is coordinated and monitored in accordance with the Treaty provisions, only if they meet the criteria for state aid. If not, the shaping of public support to business remains at the discretion of Member States. This means that, depending of the status of state aid, public policy in Poland conducted in the form of tax instruments is ad hoc, casual, or is rigorously coordinated at the Community level. The main purpose of this article is to characterize the area of public intervention in the form of tax expenditures directed to Polish companies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze, Kraków 2002.
  2. Sidor P., Problematyka zakazanej pomocy publicznej z uwzględnieniem analizy przesłanek ją statuujących w kontekście środków podatkowych, cz. 1, "Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" 2007, nr 12.
  3. Sidor P., Problematyka zakazanej pomocy publicznej z uwzględnieniem analizy przesłanek ją statuujących w kontekście środków podatkowych, cz. 2, "Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" 2008, nr 1.
  4. State Aid Scoreboard 2013, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, http://ec.europa. eu/competition/state_aid/scoreboard/non_crisis_en.html [9.05.2014].
  5. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 2010, nr 83/47, wersja skonsolidowana.
  6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 59, poz. 404.
  7. Zajder R., Zwolnienie podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielonej przed akcesją do Unii, "Doradca Podatnika" 2004, nr 30, www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/ 2549/ Zwolnienie_podatkowe_jako_forma_pomocy_publicznej_udzielonej_przed_akcesja_do_Unii. html [8.05.2014].
  8. Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, 1980, www.law.uj.edu.pl/~ kpe/strona/upload/materialy_119/730_79_philip_morris.pdf [9.05.2014].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu