BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwa Danuta (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki), Mierzwa Dominika (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Title
Specyfika działalności spółdzielni socjalnych jako podmiotów ekonomii społecznej
Specificity of Social Cooperatives Activity as a Subjects of Social Economy
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 3 (33), s. 125-135, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Spółdzielnie, Ekonomia społeczna, Przedsiębiorczość społeczna, Spółdzielnie socjalne
Cooperatives, Social economy, Social entrepreneurship, Social cooperatives
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule, na przykładzie spółdzielni socjalnych, ukazano rolę, jaką odgrywają przedsiębiorstwa społeczne na rynku pracy. W gospodarce rynkowej, powołując się na doświadczenia wielu krajów UE, można stwierdzić, że przedsiębiorstwa tego typu mają rację bytu. Świadczy o tym ich stały rozwój i wspierająca polityka Parlamentu Europejskiego. Często są one jedyną szansą dla ludzi zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie. W opracowaniu wykorzystano przepisy prawne regulujące funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, różnego rodzaju opracowania oraz literaturę naukową. (abstrakt oryginalny)

The article shows the role of social enterprises on the labour market, exemplified by social cooperatives. In market economy, basing on experiences of a number of EU states, it is possible to state that there is a reason for existence of that type of enterprises, which can be proved by their continuous development and supporting policy of the European Parliament. These enterprises are often the only chance for marginalized and socially excluded people. The work made use of provisions of the law regarding operation of social cooperatives, different types of elaborations, as well as scientific literature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borzaga C., Santuari A., 2005. Przedsiębiorstwa społeczne we Włoszech. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 2. Defourny J., 2004. Przedsiębiorstwo Społeczne w poszerzonej Europie, koncepcja i rzeczywistość. Materiały II Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, Kraków, 27-29.10.2004, Ministerstwo Polityki Społecznej, Kraków, 39-45.
 3. Głębicka K., 2010. Ekonomia społeczna - wyzwanie dla instytucji pomocy społecznej. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.
 4. Hauser J., 2007. Ekonomia społeczna a rozwój. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 5. http://sektorze.org.pl/x/631717 [dostęp: 8.09.2013].
 6. http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225 [dostęp: 8.09.2013].
 7. http://www.fres.org.pl/node 11 [dostęp: 8.09.2013].
 8. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnie 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2010-2011. 2012. Departament Pożytku Publicznego, Biblioteka Pożytku Publicznego, Warszawa.
 9. Juszczak M., 2009. Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej. Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość, Szczecin.
 10. Kwiatkowska B., 2007. Jak założyć spółdzielnię socjalną. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 11. Michalik A., 2011. System wspierania spółdzielni socjalnych w Polsce. Pismo Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko Mazurskiego. "Pozarządowiec" ESWIP 2(142), 15.
 12. Mierzwa D., 2006. Spółdzielnie socjalne w krajach UE i w Polsce, jako forma aktywności obszarów wiejskich. Wieś Roln. 2, 72.
 13. Mierzwa D., 2007. Prawe aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce. W: Spółdzielcze formy gospodarowania - tradycje i współczesność. Monografie 88. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 79-80.
 14. Sadowski A., 2001. Społeczne problemy miejscowości północno-wschodniej Polski w procesie transformacji. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 15. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 2003. Dz.U. Nr 122, poz. 1143.
 16. Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 2006. Dz. U. Nr 94, poz. 651.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu