BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska-Gołasa Wioletta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kierunki rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego w zależności od ich poziomu społeczno-gospodarczego
Directions of the Development of Rural Municipalities in Mazowieckie Province, Depending on Their Socio-Economic Level
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 57-62, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Obszary wiejskie, Rozwój społeczno-gospodarczy
Local development, Rural areas, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Celem badań było przedstawienie opinii władz samorządowych na temat kierunków rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego w zależności od ich poziomu społeczno-gospodarczego. Istotną rolę w stymulowaniu rozwoju danej jednostki terytorialnej odgrywają lokalne władze. Ich głównym zadaniem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnych społeczności i inicjowanie działań, które będą zmierzały właśnie w tym kierunku. W badaniach empirycznych posłużono się metodą taksonomicznego wzorca rozwoju Hellwiga do oceny poziomu rozwoju lokalnego badanych gmin. Natomiast do pozyskania opinii od przedstawicieli władz gminnych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety według standaryzowanego kwestionariusza. (abstrakt oryginalny)

Important role in stimulating the development of a territorial unit plays local government. The main task is to meet the collective needs of local communities and to initiate actions that will be aimed in this direction. The purpose of this article is to present the views of the local government on the directions of the development of rural municipalities in Mazowieckie province, depending on their level of socio-economic development. In the empirical method was used taxonomical development model of Z. Hellwig to assess the level of development of local communities surveyed. However, to obtain the opinion of the municipalities were used method of diagnostic survey using survey techniques by a standardized questionnaire. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bagdziński S.L. 1994: Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, UMK w Toruniu, Toruń, s. 17.
  2. Bończyk-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K. 1998: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Pomocy i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa, s. 91.
  3. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, [W:] Przegląd Statystyczny, PWN, Warszawa, t. 15/4, s. 307-327.
  4. Jałowiecki B. 1988: Lokalizm a rozwój, [W:] Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia z Gospodarki Przestrzennej, UW, Warszawa, 17.
  5. Jałowiecki B. 1989: Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, UW, Warszawa, s. 344-345.
  6. Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa 2006, s. 24.
  7. Kozłowski A.J. 1999: Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego, Rozprawy i monografie, ART, Olsztyn, s. 152.
  8. Nowak E. 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa, s. 93.
  9. Rocznik statystyczny województw 2010. 2010: GUS, Warszawa.
  10. Rosner A., Stanny M. 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [W:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 189.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu