BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Optymalizacja podatkowa a rozwój przedsiębiorstw
Tax Optimization Versus the Development of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, t. 52 nr 1, s. 57-72, bibliogr. 29 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Finansowe i podatkowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości w regionach
Keyword
Optymalizacja podatkowa, Ryzyko podatkowe, Unikanie opodatkowania
Tax optimization, Tax risk, Tax avoidance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Optymalizacja podatkowa jest świadomym i zgodnym z prawem zachowaniem przedsiębiorstwa, którego celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. W artykule przedstawiono istotę optymalizacji podatkowej z uwzględnieniem propozycji zmian w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Proponowane zmiany mogą mieć negatywne skutki dla rozwoju przedsiębiorstw, takie jak awersja do wszelkich działań mających na celu zarządzanie płatnościami podatkowymi, a nawet próby nielegalnego uchylania się od podatków, co niewątpliwie wpłynie na szanse rozwoju przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Tax optimization is a conscious and lawful behaviour of an enterprise whos aim is to minimize the tax burden and to reduce the tax risk. The aim of this paper is to present the essence of tax optimization, taking into account the proposed changes in the act of the "Tax Ordinance" concerning the so-called 'clause against tax avoidance'. The proposed changes may have negative consequences for the development of enterprises. They may cause problems such as taxpayer aversion to any action aimed at managing tax payments, and may lead to the use of illegal methods for tax evasion. Undoubtedly, this will affect the chances of the development of enterprises.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chachuła D., Controlling. Koncepcje, narzędzia, modele, Difin, Warszawa 2010.
 2. Gomułowicz A., Małecki J., Polskie prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa 2010.
 3. Graham J. R., Taxes and Corporate finance: A Review, "The Review of Financial Studies" 2003, t. 16, nr 4.
 4. Grzywacz J., Pranie pieniędzy. Metody, raje podatkowe, zwalczanie, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 5. Kosikowski C., Etel L., Dowgier R., Pietrasz P., Popławski M., Presnarowicz S., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 6. Krasnodębski R., Raje podatkowe w XXI wieku, "Prawo i Podatki" 2006, nr 1.
 7. Ladziński A., Prawne granice optymalizacji podatkowej, "Przegląd Podatkowy" 2008, nr 6.
 8. Miller M. H., Debt and Taxes, "Journal of Finance" 1977, nr 32.
 9. Miller M. H., The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years, "Journal of Economic Perspectives" 1988, nr 4.
 10. Modigliani F., Miller M. H., Corporate Income, Taxes and the Cost of Capital. A Correction, "American Economic Review" 1963, nr 53.
 11. Modigliani F., Miller M. H., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, "American Economic Review" 1958, nr 48.
 12. Obszyńska-Krasnodębska K., Krasnodębski R., Raje podatkowe, "Przegląd Podatkowy" 1995, nr 1.
 13. OECD, Harmful Tax Competition, "An Emerging Global Issue" January 1998.
 14. Poleszczuk G., Raje podatkowe w ujęciu polskiego systemu prawa podatkowego, Wyd. Częstochowskie, Częstochowa 2000.
 15. Popko A. M., Raje podatkowe - optymalizacja kosztów czy oszustwo fiskalne, "Gazeta Finansowa" 2011, nr 30-31.
 16. Radwański Z., Glosa do wyroku NSA z 11.11.1999 r., OZ Białystok SA/Bk 289/99, OSP 2000, nr 9.
 17. Radzikowski K., Obejście prawa podatkowego w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, "Przegląd Podatkowy" 2010, nr 6.
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. nr 94, poz. 790.
 19. Sobieska I., Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 20. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.
 21. www.attac.org.pl [24.04.2014].
 22. Wyciślok J., Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 23. Wyrok NSA z dnia 10 lipca 1996 r., SA/Ka 1244/95, "Monitor Podatkowy" 1997, nr 8.
 24. Wyrok NSA z dnia 31 stycznia 2002 r., I S.A./Gd771/01, "Doradztwo Podatkowe" 2003, nr 2.
 25. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 5, poz. 38.
 26. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2004 r., sygn. K 4/03, Dz.U. nr 122, poz. 1288.
 27. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2004 r., III SA/Wa 1195/05, LEX nr 181010.
 28. Wyrzykowska A., Optymalizacja - legalnym wyborem podatnika?, "Fiskus" 2006, nr 8.
 29. Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowego, Dz.Urz. UE L338 z 12.12.2012 r.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu