BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cymanow Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Bilans korzyści i strat wynikających z migracji młodzieży z obszarów wiejskich
Balance of Benefits and Losses of Migration of Rural Youths from Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 88-93, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Młodzież
Rural areas, Population migration, Economic migration, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono potencjalne skutki decyzji migracyjnych młodzieży akademickiej kończącej studia wyższe. W badaniach skupiono się na wyodrębnieniu i ocenie znaczenia głównych czynników motywujących do zagranicznych wyjazdów zarobkowych w tej grupie ludności. Pokazano również wpływ zjawiska drenażu mózgów i tzw. brain waste na bilans korzyści i strat związanych z migracjami z dwóch perspektyw: wpływu omawianych procesów na gospodarstwa domowe migrantów oraz z punktu widzenia interesów społeczności lokalnej. Spośród głównych bodźców skłaniających respondentów do wyjazdu, wskazano wyższy poziom wynagrodzeń oraz trudności w znalezieniu pracy w Polsce, dodatkowym impulsem była także możliwość nauki języków obcych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses potential implications of migration decisions taken by higher education students. The study focuses on an identification and assessment of the significance of incentives for labor migration in the group of higher education students. The impact of the brain drain and the so-called brain waste on the balance of benefits and losses related to migration as seen from two perspectives is presented: i.e. impact of processes discussed on the households of migrants and migrant families, and impact on the interests of the local community. The following key triggers for migration were indicated by respondents: higher salary levels [abroad] and difficulties with securing a job in Poland. The opportunity to learn a new language was proposed as an additional trigger. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. 2008: Migracje osób z wysokimi kwalifikacjami, www.bezrobocie.org.pl, Biuletyn nr 3, s. 8, wersja elektroniczna.
  2. Kępińska E. 2008: Migracje sezonowe z Polski do Niemiec, UW, Warszawa, s. 25-26.
  3. Makulec A. 2013: Konsekwencje migracji wysoko wykwalifikowanego kapitału ludzkiego dla krajów wysyłających i migrantów na przykładzie personelu medycznego, CMR Working Papers, UW, Warszawa, s. 5.
  4. Musiał W. 2008: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 311.
  5. Okólski M., Kaczmarczyk P. 2005: Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa, s. 45-46.
  6. Sikorska A. (red.). 2008: Migracje ludności wiejskiej w latach 2000-2005, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 7.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu