BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciaba Emilia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inteligentne systemy transportowe jako obszar polityki Unii Europejskiej
Intelligente Verkehrssysteme - Aufforderung Des Handels auf Dem Europeischen Ebene
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 11, s. 109-119, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Problemy transportu
Keyword
Polityka gospodarcza UE, System transportowy
Economic policy of the EU, Transport system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wprowadzenie Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy powstają nowe obszary aktywności w poszczególnych sektorach gospodarki, w tym w transporcie. W jego rozwoju ważną rolę odgrywają nowe technologie informacyjne. Wywołują one zmiany jakościowe i w konkurencyjności przedsiębiorstw przystosowujących się do nowych uwarunkowań. Relacja między transportem a nowoczesnymi technologiami informacyjnymi jest złożona. Nie zawsze są one chętnie adaptowane, napotykają bariery finansowe lub trudności organizacyjne. Decyzje przedsiębiorstw o zastosowaniu nowego systemu wynikają najczęściej z chęci dalszego funkcjonowania na danym rynku oraz woli wyprzedzenia konkurencji. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w transporcie pomaga sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Zapotrzebowanie użytkowników transportu i osób zarządzających transportem na rozwiązania usprawniające przemieszczanie i organizowanie procesów przewozowych jest duże. Nowoczesne rozwiązania informacyjne i komunikacyjne, nie tylko usprawniają procesy transportowe, ale mają zasadniczy wpływ na integrację rynku transportowego Unii Europejskiej oraz stopień jego konkurencyjności, dlatego tak ważne jest, aby były one znormalizowane i spójne przestrzennie. Oprócz integracji i konkurencyjności rozwój technik informacyjnych i komunikacyjnych w transporcie sprzyja podnoszeniu interoperacyjności systemów transportowych oraz rozwojowi przewozów kombinowanych i multimodalnych1 . Nowe technologie związane z przesyłem informacji i komunikacją są jednym ze środków w dążeniu do osiągnięcia celów europejskiej polityki transportowej w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa, optymalnego wykorzystania infrastruktury, poprawy dostępności w regionach peryferyjnych, podniesienia efektywności środków transportu, zmniejszenia natężenia ruchu, poprawy standardu świadczonych usług oraz wzrostu konkurencyjności poszczególnych gałęzi transportu.(abstrakt autora)

In Europa müssen eine Reihe erheblicher Schwierigkeiten überwunden werden, damit das europäische Verkehrssystem seiner Aufgabe, dem Mobilitätsbedarf der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft zu entsprechen. Um die angesichts der Dringlichkeit der Probleme erforderlichen raschen Fortschritte zu erzielen, müssen eindeutig innovative Lösungswege beschritten werden. Um die ziele der Verkehrspolitik zu erreichen, skizziert die Europäische Kommission Aktionsplan zur Einführung intelligenter Verkehrssysteme in Europa. In diesem Aktionsplan wird ein Konzept für eine kohärente und raschere intelligente Verkehrssysteme Einführung in Europa auf der Grundlage politischer Ziele vorgeschlagen.(Zusammenfassung)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartczak K., Scenariusze rozwoju ITS w polskim transporcie drogowym w latach 2008- 2013, cz. 1, "Przegląd ITS" 2009, nr 1.
 2. eCall: "Inteligentne pojazdy" same wezwą służby ratownicze do wypadku, Parlament Europejski, komunikat prasowy, http://www.europarl.europa.eu.
 3. Florczak J., Wykorzystanie systemów informacji geografi cznej (GIS) w inteligentnych systemach transportowych, "Przegląd ITS" 2009, nr 17.
 4. Information Society, European Commission http://ec.europa.eu.
 5. Komunikat Komisji. Plan działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2008) 886, wersja ostateczna, Bruksela 2008.
 6. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji "Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego" COM(2007) 607 wersja ostateczna Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C224/46, 30.08.2008.
 7. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zrównoważonej europejskiej polityki transportowej uwzględniającej europejską politykę energetyczną i europejską politykę ochrony środowiska (2007/2147(INI)), 11.03.2008.
 8. Sprawozdanie w sprawie planu działania na rzecz inteligentnych systemów transportowych (2008/2216(INI)), Parlament Europejski, Komisja Transportu i  Turystyki 31.03.2009.
 9. Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, red. B. Liberadzki, L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2007.
 10. Wydro K i in., Analiza stanu i potrzeb prac rozwojowych w  zakresie telematyki transportu w Polsce, Instytut Łączności, Prace Zespołu Międzyzakładowego, Warszawa 2002.
 11. www.it.pw.edu.pl.
 12. www.fl uidsystems.pl.
 13. www.itspolska.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu