BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skibińska-Fabrowska Ilona (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Polityka pieniężna Narodowego Banku Czech w warunkach zaburzeń na globalnych rynkach finansowych
Monetary Policy of the Czech National Bank in Terms of Disorder in the Global Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, t. 56 nr 5, s. 83-99, bibliogr. 30 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek
Keyword
Polityka pieniężna, Polityka pieniężna państwa, Interwencje walutowe
Monetary policy, State monetary policy, Currency interventions
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Bank Czech
Country
Czechy
Czech Republic
Abstract
W artykule została podjęta próba przedstawienia zasad działania Narodowego Banku Czech (NBC) jako przykładu banku centralnego kraju o małej gospodarce otwartej, ściśle powiązanej relacjami handlowymi z krajami strefy euro. W pracy zarysowano historię powstania banku oraz zaprezentowano standardowo przez niego stosowany zestaw narzędzi polityki pieniężnej. Zaburzenia na rynkach globalnych dotknęły przede wszystkim sferę realną czeskiej gospodarki. Rynek finansowy odczuwał skutki fal napływu i odpływu kapitałów zagranicznych przekładające się na wahania kursu korony czeskiej. Reakcja NBC na wspomniane zaburzenia polegała, w pierwszej fazie, na zastosowaniu standardowych narzędzi luzowania polityki pieniężnej. Jednak wobec osiągnięcia przez stopy procentowe poziomu zerowego oraz wobec inflacji kształtującej się poniżej celu inflacyjnego bank centralny zdecydował się na wykorzystanie interwencji na rynku walutowym jako niestandardowego instrumentu polityki pieniężnej. Doświadczenia wynikające z zastosowania interwencji walutowych przez bank centralny mogą stać się cenne dla innych krajów o podobnej strukturze gospodarki, zmuszonych do prowadzenia polityki monetarnej w warunkach zerowych stóp procentowych.(abstrakt oryginalny)

The article focuses on the rules of operation of the Czech National Bank (CNB). It is an example of a central bank of a small opened economy that is closely linked to countries of the euro zone. In this article, the history of the bank is outlined and its conventional tools presented. Disorder in global markets afflicted the real sphere of the economy of the Czech Republic. The financial market was also affected by the inflow and the outflow of foreign capital. It had an effect on the exchange rate. During the first phase of the crisis, the CNB applied standard tools of monetary policy, however, this was not sufficient - the CNB reached the boundary of nominal interest change, and the inflation rate was still below its target. As a result, the Czech central bank started to intervene in the foreign exchange market and started to use unconventional monetary policy tools. The experience of the CNB may be valuable for countries with a similar structure of their economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act No. 6/1993 Coll. on the Czech National Bank, www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/ en/legislation/acts/download/act_on_cnb.pdf [1.08.2013].
 2. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Grudzień 2008, www. nbp.pl/publikacje/nms/nms_12_08.pdf [1.08.2013].
 3. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Maj 2009, www.nbp.pl/ publikacje/nms/nms_05_09.pdf [1.08.2013].
 4. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Czerwiec 2010, www. nbp.pl/publikacje/nms/nms_06_10.pdf [1.08.2013].
 5. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Lipiec 2011, www.nbp.pl/ publikacje/nms/nms_07_11.pdf [1.08.2013].
 6. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Styczeń 2012, www.nbp. pl/publikacje/nms/nms_01_12.pdf [1.08.2013].
 7. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Styczeń 2013, www.nbp. pl/publikacje/nms/nms_01_13.pdf [1.08.2013].
 8. Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Lipiec 2013, www.nbp.pl/ publikacje/nms/nms_07_13.pdf [1.08.2013].
 9. Annual Report 2008, CNB, Prague 2009.
 10. Annual Report 2012, CNB, Prague 2013.
 11. CNB Monetary Strategy, CNB, Prague 1998.
 12. Czech Statistical Office, www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/statistics [20.09.2013].
 13. Data Selection, www.cnb.cz/cnb/stat.arady_pkg.strom_sestavy?p_strid=AAAB&p_sestuid=&p_ lang=EN [20.09.2013].
 14. Inflation targeting in the Czech Republic, www.cnb.cz/en/monetary_policy/inflation_targeting.html [15.09.2013].
 15. Laca P., Czech Intervention Push Failed Over Deflation Rift, Minutes Show, www.bloomberg. com/news/2013-08-09/czech-intervention-push-failed-over-deflation-rift-minutes-show.html [8.09.2013].
 16. Lizal L., Schwarz J., Foreign Exchange Interventions as an (Un)conventional Monetary Policy Tool Intervention, w: Market Volatility and Foreign Exchange Intervention in EMEs: What Has Changed?, BIS Papers No. 73, październik 2013.
 17. Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Pawłowska M., Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks, "Gospodarka Narodowa" 2013, nr 7-8.
 18. Miyajima K., Foreign Exchange Intervention and Expectation in Emerging Economies, BIS Working Paper, nr 414, lipiec 2013.
 19. Mohanty M.S., Berger B., Central Banks Views on Foreign Exchange Intervention, w: Market Volatility and Foreign Exchange Intervention in EMEs: What Has Changed?, BIS Papers Nr 73, październik 2013
 20. Przybylska-Kapuścińska W., Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej, CeDeWu, Warszawa 2007.
 21. Przybylska-Kapuścińska W., Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Od transformacji przez inflację do integracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 22. Przybylska-Kapuścińska W., Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, w: Bankowość centralna od A do Z, red. R. Kokoszczyński, B. Pietrzak, NBP, Warszawa 2009.
 23. The CNB's New Inflation Target and Changes in Monetary Policy Communication, www.cnb.cz/ en/public/media_service/press_releases_cnb/2007/070308_TK_novy_cil_en.html [8.08.2013].
 24. The main instruments of monetary policy, www.cnb.cz/en/monetary_policy/instruments [15.09.2013].
 25. The Setting of the Inflation Target for 2001, CNB, Prague 2000.
 26. The Setting of the Inflation Target for 2002-2005, CNB, Prague 2001.
 27. Tomšik V., Some Insights into Monetary and Fiscal Policy Interaction in the Czech Republic, BIS Paper No. 67, październik 2012.
 28. When you say inflation..., www.czso.cz/eng/topical/inflat/inflation.htm [15.09.2013]
 29. Założenia polityki pieniężnej na 2013 rok, NBP, Warszawa 2012.
 30. Zarazik Z., Rynek bankowy Czech odporny na kryzys strefy euro, www.obserwatorfinansowy.pl/ tematyka/bankowosc/rynek-bankowy-czech-okazuje-sie-na-kryzys-strefy-euro [31.07.2013].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu