BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golec Maria Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe wobec instrumentów polityki pieniężnej
Monetary Policy Instruments and the Polish Credit Unions
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, t. 56 nr 5, s. 123-138, bibliogr. 20 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek
Keyword
Kasy spółdzielcze, Rezerwy obowiązkowe banków, Stopa procentowa, Instrumenty polityki pieniężnej
Credit unions, Banks obligatory reserves, Interest rate, Monetary policy instruments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, choć były zaliczane przez bank centralny do instytucji monetarnych, nie podlegały do tej pory instrumentarium polityki pieniężnej. W efekcie zmian legislacyjnych w sektorze kas Kasa Krajowa uzyskała dostęp do krótkoterminowego kredytu w NBP, a kasy, od 2014 r., zostały zobligowane do utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Konstrukcja rezerwy obowiązkowej kas jest zbliżona do rezerwy obowiązkowej banków spółdzielczych. W artykule rozpatruje się potencjalny wpływ dwóch instrumentów absorbowania płynności, rezerwy obowiązkowej oraz rezerwy płynnej, na gospodarkę finansową kas. W badaniu zależności stóp procentowych depozytów kas oraz stóp procentowych banku centralnego, stóp rynku międzybankowego, stóp procentowych Kasy Krajowej i średnich depozytów bankowych wykazano silną korelację dodatnią między rozpatrywanymi zmiennymi.(abstrakt oryginalny)

Cooperative Savings & Credit Unions (Polish credit unions) were classified as monetary institutions but they had no access to the instruments of monetary policy. At the same time, they were not obliged to maintain a required reserve at the central bank. As a result of legislative changes, the National Association of Cooperative Savings & Credit Unions gained access to shortterm credit in the NBP. Since 2014, Credit unions are now required to maintain a required reserve. The construction of the required reserve is similar to the cooperative banks' reserve requirements. This article examines the potential impact of those two instruments on the liquidity of the credit unions (reserve requirement and extra reserve). The study shows a strong positive correlation between the deposit interest rate in credit unions, central bank interest rates, interbank market interest rates, the Central of Credit Unions interest rates, and bank deposit interest rates.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cendal M., Instrumenty polityki pieniężnej, w: Współczesna polityka pieniężna, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2008.
 2. Golec M.M., Konkurencyjność depozytów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w: Rynki finansowe. Mikrofinanse, red. E. Ostrowska, J. Ossowski, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2009.
 3. Golec M.M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2004.
 4. Informacja dla Komisji Nadzoru Finansowego Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych w 2012 r., KNF, Warszawa 2013, www.knf.gov.pl/Images/Raport_ SKOK_2012_tcm75-34755.pdf [2.03.2014].
 5. Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w III kwartale 2013 r., KNF, Warszawa 2013, www.knf.gov.pl/Images/SKOK_III_kw_2013_raport_tcm75-36559.pdf [2.03.2014].
 6. Informacja w sprawie rozszerzenia sektora monetarnych instytucji finansowych o spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, NBP, www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/reklasyfikacja_ skok.pdf [28.02.2014].
 7. Komunikat dotyczący uchwały KNF w sprawie ustalenia innych form utrzymywania rezerwy płynnej w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, KNF, www.knf.gov.pl/Images/ KNF_12_02_uchwala_rezerwa_plynna_skok_tcm75-33465.pdf [11.03.2014].
 8. Malinowski M., Rudolf P., Sowińska-Kobelak D., Szupowski M., Prawa i obowiązki członków SKOK - analiza prawna, KNF, Warszawa 2014.
 9. Nowa statystyka stóp procentowych, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/ oprocentowanie_n.html [3.03.2014].
 10. Przybyła K., SKOK-i powinny utrzymywać rezerwę obowiązkową, "Gazeta Prawna", 5 sierpnia 2009, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/342648,skok_i_powinny_utrzymywac_rezerwe_ obowiazkowa.html [1.03.2014].
 11. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartale 2013, KNF, www.knf.gov.pl/Images/SKOK_III_ kw_2013_prezentacja_tcm75-36558.pdf [28.02.2014].
 12. Sławiński A., Emisja pieniądza, w: Polityka pieniężna, red. A. Sławiński, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 13. Sprawozdanie Zarządu Kasy Krajowej za 2007 r., www.skok.pl/-/media/Dokumenty%20do%20pobrania/ skokpl/sprawozdanie-zarzadu2007.ashx [2.03.2014].
 14. Sprawozdanie Zarządu Kasy Krajowej za 2008 r., www.skok.pl/-/media/Dokumenty%20do%20pobrania/ skokpl/Sprawozdanie-zarzadu2008.ashx [2.03.2014].
 15. Strona internetowa NBP: www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie_ n.html [3.03.2014].
 16. Uchwała nr 42/2013 Zarządu NBP z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania rezerwy obowiązkowej, Dz.U. NBP, poz. 21, dzu.nbp.pl/eDziennik/ActDetails. aspx?year=2013&poz=21&book=0 [28.02.2014].
 17. Udział procentowy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w podaży pieniądza M3 i w czynnikach jego kreacji, NBP, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/ zmiany.html [28.02.2014].
 18. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. z 2013 r., poz. 908, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. z 2012 r., poz. 855 z późn. zm.
 20. Żyżyński J., Konsekwencje wprowadzenia nowych regulacji dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - wybrane aspekty mikroekonomiczne i finansowe, w: Prawne i ekonomiczne determinanty rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, red. J. Ossowski, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2010.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu