BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarosz Zuzanna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Faber Antoni (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Syp Alina (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Wpływ uprawy surowców przeznaczonych do produkcji biopaliw na strukturę zasiewów
Influence of Raw Materials Used for Biofuels Production on the Structure Sown
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 152-157, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Biopaliwa, Produkcja roślinna, Rośliny przemysłowe
Biofuels, Crop production, Industrial plants
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie wpływu zmian powierzchni zasiewów roślin przeznaczonych na biopaliwa na różnorodność struktury zasiewów. Przedstawiono analizę struktury zasiewów w latach 2002-2012. Dynamikę i tendencje zmian w strukturze zasiewów analizowano w przekroju województw. Na podstawie badań stwierdzono duże zróżnicowanie terytorialne struktury upraw. Do określenia wpływu zmian powierzchni zasiewów poszczególnych upraw na różnorodność struktury zasiewów zastosowano wskaźnik Shannona-Wienera. Przeprowadzona analiza nie potwierdziła tezy, że produkcja surowców na cele paliwowe będzie zubażać strukturę zasiewów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the structure of crops in the years 2002-2012. The dynamics and trends in the crop structure were analyzed the regional breakdown. Based on the research it was found large variations territorial structure of crops. To determine the impact of different crop sown area to the diversity of crop structure the Shannon-Wiener index was applied. The analysis carried out did not confirm thesis that production of raw materials for the biofuel and biodisel results deterioration of crop structure. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne. 2012: GUS, Warszawa.
  2. Jarosz Z. 2009: Regionalne zróżnicowanie i prognoza zmian w użytkowaniu ziemi, Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 17, s. 9-31.
  3. Krebs CH.J. 1996: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, PWN, Warszawa, s. 639.
  4. Kuś J. 2002: Możliwości zwiększenia areału uprawy rzepaku ozimego w różnych rejonach Polski, Wieś Jutra, nr 8, s. 31-33.
  5. Wałkowski T. 2008: Siedliskowe i strukturalne uwarunkowania produkcji rzepaku w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, t. XXIX, s. 199-208.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu