BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Just Małgorzata (Poznan University of Life Sciences, Poland), Śmiglak-Krajewska Magdalena (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Early Warning Models as a Tool of Assessment of the Financial Condition of Feed Producing Enterprises
Modele wczesnego ostrzegania jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 177-183, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Kondycja finansowa, Upadłość przedsiębiorstwa, Analiza dyskryminacyjna
Enterprise finance, Financial condition, Enterprise bankruptcy, Discriminant analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze z punktu widzenia zagrożenia upadłością. Do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw wykorzystano wybrane polskie modele analizy dyskryminacyjnej. Z badań wynika, że w dobrej sytuacji finansowej w latach 2006-2011 znajdowały się spółki Cargill Polska, De Heus i Polmass, a w niekorzystnej PPUH Pasz Konspol, Fel Pasz oraz spółki Agrocentrum i Eurolpol w latach 2007-2008. Ocena kondycji finansowej za pomocą zastosowanych modeli wczesnego ostrzegania w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw nie była jednoznaczna. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the financial situation of enterprises producing feeds, focusing on the potential risk of bankruptcy. Selected Polish models of discriminant analysis were used for the assessment of the financial condition of enterprises. Studies have shown that between the years 2006 to 2011, Cargill Polska, De Heus and Polmass had a good financial situation. The situation of PPUH Pasz Konspol and Fel Pasz was unfavourable, whereas Agrocentrum and Eurolpol were in a poor situation between 2007 and 2008. The assessment of the financial condition, by means of the applied early warning models, was not unequivocal for medium and small enterprises. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman E.I. 1968: Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, Journal of finance, No 4, Vol. 23, p. 589-609.
 2. Altman E.I. 1983: Corporate financial distress: A complete guide to predicting, avoiding, and dealing with bankruptcy, John Wiley & Sons, New York.
 3. Analizy rynkowe. Rynek pasz - stan i perspektywy (wrzesień 2012), IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 32, s. 18, 21.
 4. Baranowska-Skimina A. 2013: Upadłość firm w Polsce w 2012 r., www.egospodarka.pl, access 03.01.2013.
 5. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. 2007: Cykl środków pieniężnych i jego przydatność w określaniu płynności finansowej oraz sprawności działania przedsiębiorstwa, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 3, s. 20-24.
 6. Fitzpatrick P.J. 1932: A comparison of ratios of successful industrial enterprises with those of failed firms, Certified Public Accountant, Vol. 12, October, November, December, p. 598-605, 656-662, 727-731.
 7. Gajdka J., Stos D. 1996: Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [W:] R. Borowiecki (red.) Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 56-65.
 8. EMIS Emerging Markets Information Service, www.securities.com, access 10.01.2013.
 9. Grzegorzewska E. 2008: Ocena zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w sektorze rolniczym, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 64, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 230.
 10. Hadasik D. 1998: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zesz. Nauk., Seria II, nr 153, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 11. Hamrol M., Chodakowski J. 2008: Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania operacyjne i decyzyjne, nr 3, s. 21-23, 29.
 12. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M. 2004: Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Przegląd Organizacji, nr 6, s. 35-39.
 13. Korol T., Prusak B. 2005: Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa.
 14. Karol T. 2010: Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu miękkich technik obliczeniowych, www.e-finanse. com/artykuly_eng/140.pdf, access 20.01.2013.
 15. Raport Coface nt. upadłości firm w 2011 roku, www.coface.pl, access 10.01.2013.
 16. Wierzba D. 2000: Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych - teoria i badania empiryczne, Zesz. Nauk. WSE-I w Warszawie nr 8, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu