BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Waldemar (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Model przyczynowo-skutkowy w procesie zarządzania inwestycjami infrastrukturalnymi
The Cause - Effect Model in the Management of Infrastructure Investments
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 3, s. 3-13, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Gmina, Inwestycje, Infrastruktura, Rozwój zrównoważony
District, Investment, Infrastructure, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Inwestycje infrastrukturalne stanowią jedną z głównych przesłanek rozwoju lokalnego. Dlatego ważną kwestią jest możliwość analizy związków przyczynowo-skutkowych jakie występują przy planowaniu i ocenie inwestycji infrastrukturalnych. Temu też celowi służy model przyczynowo-skutkowy bazujący na założeniach modelu zrównoważonego rozwoju w którym definiujemy pięć obszarów wskaźników tj. presji, sprawcze, stanu, wpływu i reakcji. Analiza związków przyczynowo-skutkowych umożliwi efektywniejsze planowanie jak i ocenę inwestycji infrastrukturalnych biorąc pod uwagę oprócz aspektu finansowego również aspekt środowiskowy oraz społeczny na każdym etapie procesu inwestycyjnego.(abstrakt oryginalny)

Investments in infrastructure are one of the main reasons for local development. Important issue is the ability to analyze cause and effect relationships that exist in the planning and evaluation of infrastructure investments. This also serves the purpose of a cause-effect model based on a model of sustainable development., in which we define the five areas, indicators: pressure causal, state impact and response. Analysis of cause-effect relationships enable effective planning and evaluation of infrastructure investments, taking into account the different aspects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borys. T.(2002) Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. Podstawowe kierunki badań i zastosowań, Ekonomia i Środowisko nr 1 (21).
  2. Borys. T.(2003) Opracowanie modelu wdrożeniowego wskaźników zrównoważonego rozwoju województwa w ramach banku danych regionalnych, FK-ROE, Jelenia Góra-Warszawa.
  3. Brol P.(2006) Teoretyczne koncepcje rozwoju regionalnego, [w:] D. Strahl (red.) Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  4. Karaszewski W. (2000) Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (1990-1999), [w:] Karaszewski W. (red.) Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  5. Kozłowski W. (2012) Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, DIFFIN, Warszawa.
  6. Lizińska W.(2012) Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
  7. Piontek B.(2007) Rola i znaczenia planowania w zarządzaniu rozwojem, [w:] B. Piontek i F. Piontek (red.) Zarządzanie rozwojem: aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.
  8. Woroniecki J.(1991) O korporacjach rozwoju lokalnego, [w:] Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej, A. Kukliński, B. Jałowiecki, Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1 (34)/1991.
  9. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Stawiguda na lata 2008-2015.
  10. Program Transport Zrównoważony Środowiskowo (EST) OECD Bruksela 1994.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu