BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola zasobów ludzkich w kształtowaniu wyników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w świetle przeglądu literatury oraz badań własnych
Human Resources Management Versus Business Performance
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 19-32, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zasoby ludzkie, Ekonomika przedsiębiorstwa, Przegląd literatury, Badania empiryczne, Wyniki badań
Human resources, Business economics, Literature review, Empirical researches, Research results
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest weryfikacja tezy o istotnej roli zasobów ludzkich poprzez ocenę ich ewentualnego wpływu na rezultaty finansowe przedsiębiorstw. Weryfikację tę przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszy etap badań obejmował studia literatury przedmiotu. W tym zakresie przeanalizowano pozycje prezentujące wyniki badań empirycznych oraz pozycje o charakterze przeglądowym. Drugi etap badań prezentuje wyniki własnych badań empirycznych bazujących na danych autorskiego rankingu przeprowadzonego w ramach IX Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w 2011 r. (fragment tekstu)

In the knowledge-based economy traditional labour force evolved into human resources (HR). The argument of increasing role of HR and others intangible resources noticed continuous growth of relation between market capitalization of the companies and book value of their tangible assets. The empirical evidence done on 20 Polish dairy cooperatives shows the positive correlation between formal education level and their business performance. This conclusion is just another confirmation of results of many researches in other industries and countries. This results show the need of treating human resources as investments rather than as costs. Important issue is how to support managers in their decisions by development of human resource in aspect of accounting and controlling. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARMSTRONG M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 2. BECKER B.E., HUSELID M.A., ULRICH D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. BOULTON R.E.S., LIBERT B.D., SAMEK S.M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001.
 4. CASCIO W., BOUDREAU J., Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 5. DRUCKER P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. DRUCKER P.F., Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
 7. HESKETT J.L., JONES T.O., LOVEMAN G.W., SASSER W.E., SCHLESINGER L.A., Putting the Service-Profti Chain to Work, Harvard Business Review, marzec-kwiecień 1994.
 8. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, Harvard Business Review, styczeń-luty 1996.
 9. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 10. KAPLAN R.S., NORTON D.P., Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 11. KRÓL H., Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007a.
 12. KRÓL H., Kapitał ludzki organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007b.
 13. LISTWAN T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 14. PIETRZAK M., Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich - koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 15. PIETRZAK M., BARAN J., Dodatek metodyczny V rankingu spółdzielni mleczarskich oraz oceny metodą DEA, [w:] Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, IX Forum Spółdzielczości Mleczarskiej: Augustów, 29 września - 1 października 2011, Białystok 2011.
 16. RUCCI A.J., KIRN S.P., QUINN R.T., The Employee-Customer-Profit Chain at Sears, Harvard Business Review, styczeń-luty1998.
 17. SCHWEYER A., The Economics of Engagement, Human Capital Institute, czerwiec 2009, http://www.enterpriseengagement.org/direct/user/file/pdf/Final_Economics_of_Engagement. pdf, data dostępu: 14.11.2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu