BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domańska-Szaruga Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wybrane problemy wdrażania standardów Bazylei III w bankach spółdzielczych
Chosen Aspects of Implementation Basel III Standards in Co-Operative Banks
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 251-262, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Banki spółdzielcze, Przegląd literatury
Banking sector, Cooperative banks, Literature review
Note
summ.
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: czy polskie banki spółdzielcze będą zobowiązane wypełniać wymogi zaprojektowane dla większych instytucji kredytowych, jakie zmiany w procesie implementacji przepisów CRD IV i CRR oraz jakie działania dostosowawcze powinny mieć miejsce, aby polskie banki spółdzielcze nie miały problemów z wypełnieniem norm adekwatności kapitałowej i płynności? Rozważania oparto na analizie dokumentów źródłowych oraz czasopiśmiennictwa poruszającego problemy polskiej bankowości spółdzielczej. Zastosowano również metodę wywiadu swobodnego przeprowadzonego wśród prezesów banków spółdzielczych. (fragment tekstu)

Problems related to the risk management in banks are very important because of the economic crisis, which had its roots in financial institutions. Hence, the European supervisory authorities, supervising and auditing financial market are interested in strengthening the banking sector's capacity to absorb economic shocks and limiting the impact of this sector on the economy. This is the main goal of the document 'Basel III' - the new global regulatory framework to strengthen the resilience of banks and banking systems. The article presents currently broadly discussed issues of the implementation of the 'Basel III' provisions. The author, mainly, focuses on the analysis of the stringent standards of capital adequacy and liquidity, which co-operative banks will have to introduce, as well as, she refering to the practical issues relevant for the functioning of local banks. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. BCBS, Basel 2010 (www.bis.org).
 2. DOMAŃSKA-SZARUGA B.: Rola banków spółdzielczych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2007.
 3. DOMAŃSKA-SZARUGA B.: System zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym. [w:] Sopińska A. (red.). Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 4. IWANICZ-DROZDOWSKA M.: Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków. Bezpieczny Bank nr 1/2004.
 5. Kapitał ma narodowość. Nowoczesny Bank Spółdzielczy nr 5/2012.
 6. KOCHANIAK K.: Kapitał regulacyjny sektora bankowego w Polsce na tle rozwiązań Bazylei III. Zeszyty Naukowe nr 11, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011 (http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Kochaniak.pdf).
 7. MAGDZIARZ M.: W oczekiwaniu na implementację. Bank nr 2/2012.
 8. Mapa drogowa. Nowoczesny Bank Spółdzielczy nr 2/2012.
 9. Popłyniemy w jednej łodzi. Nowoczesny Bank Spółdzielczy nr 5/2012.
 10. Sektor idzie do krawca. Nowoczesny Bank Spółdzielczy nr 4/2012.
 11. SOLARZ J.K.: Przyjdzie moda na lokalne. Gazeta Bankowa nr 40/2003.
 12. Uchwała 383/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego. KNF, Warszawa 2008.
 13. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252 z późn. zm.).
 16. Wniosek o wprowadzenie w ramach prac nad Dyrektywą CRD IV poprawki przewidującej okresy przejściowe dla polskich banków spółdzielczych i zrzeszających w zakresie spełnienia wymogów płynności krótkoterminowej. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa 13 kwietnia 2012 r.
 17. ŻÓŁTKOWSKI W.: Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce. CeDeWu, Warszawa 2007.
 18. ŻÓŁTKOWSKI W.: Zarządzanie ryzykiem we współczesnej bankowości spółdzielczej. [w:] Szelągowska A. (red.). Współczesna bankowość spółdzielcza. CeDeWu, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu