BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nyesvyetov Oleksandr (Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina), Nyesvyetova Svitlana (Sumski Narodowy Uniwersytet Rolniczy, Ukraina)
Title
Ekologiczno-gospodarcze zagrożenia w rolnictwie
The Ecology Economic Threat in Agriculture
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 327-339, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Zagrożenia ekologiczne, Badania empiryczne, Wyniki badań
Agriculture, Ecological hazard, Empirical researches, Research results
Note
summ.
Abstract
W artykule przeprowadzono obliczenie współczynników stabilności ekologicznej i obciążenia antropogennego na użytki rolne w obwodzie sumskim, położonym w strefie lasostepu, stan na 2010 r. (fragment tekstu)

The article considers the problem of introduction of sustainable land use principles as a component of sustainable development in Ukraine and prevention of environmental and economic threats in agriculture by making rational decisions. Sustainable development includes three main components - economic, environmental and social. Enterprises heads and farm managers pay the most attention to the economic component, while social component is considered from the perspective of an effective rural infrastructure creation and meeting social needs. The environmental component remains beyond the managers' attention. The reason is the insufficient funding of rural communities and agricultural enterprises. Farm managers are supposed to be responsible for creating favourable environmental conditions, and even though the territory of Ukraine is characterized by significant anthropological activity, the prerequisites for sustainable development and sustainable land use are quite favourable, which means that it is necessary to elaborate a mechanism of land resources management by taking rational decisions to improve agricultural production. Economic evaluation of land and land use sustainability index could be the proper instruments for effective solutions in this case. When combined they provide to making rational decisions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. АЛЕКСАНДРОВ І.О., ЧЕРНІЧЕНКО Г.О., ПОЛОВЯН О.В., Економіко-екологічна безпека територіальних утворень та виробничих систем. Регіональна економіка. №1/2004, 133-142.
 2. АНДРЄЄВА Н.М., ХАРІЧКОВ С.К., Вплив екологічного фактора на формування сучасної системи економічних відносин. Регіональна економіка. №7/2004, 75-85.
 3. ДУБОВИК С., НЄСВЄТОВА С., ЩЕРБАК О., Психологічні особливості прийняття управлінських рішень в умовах ризику. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент організацій та управління людськими ресурсами" м. Ялта 14-16.05.2004. К.: Педагогічна преса 2004, 17-31.
 4. ЗУБОВА О.В., Оцінка і прогнозування сталості розвитку сільськогосподарських підприємств регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). ред. Ольга Валентинівна Зубова-Харків: ХНАУ 2011, 20.
 5. КРИВОВ В.М., Екологічно безпечне землекористування Лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів. ред. В.М. Кривов. 2 вид. К.: Урожай 2008, 304.
 6. МІШЕНІН Є.В., Інституціональні основи трансформації земельних відносин до ринкових умов. ред. Є.В. Мішенін. Трансформація земельних відносин до ринкових умов господарювання. Матеріали Других регіональних річних зборів Північно-Східного відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів- аграрників, 5.02.2009, м. Харків-Харків: ХНТУСГ 2009, 106-111.
 7. НЄСВЄТОВА С.В., НЄСВЄТОВ О.О. Екологічна ситуація та її вплив на покращення соціальної сфери на селі. Сучасний стан та шляхи реформування соціальної сфери села (на прикладі Сумської обл.) Матеріали наук. практ.-семінару. Суми: Видавництво «Слобожанщина» 2001, 66-72.
 8. Отчет о НИР: Разработать модель індикативного планирования охраны природы и раціонального использования природных ресурсов на Украине (заключительный) / Сумский государственный университет. Научн. руководитель проекта д.э.н., А.В. Чупис, № ГР 01910042250. Сумы 1993.
 9. УЛЬЯНЧЕНКО О.В., ТІТОВА В.Є., Стратегія стійкого розвитку аграрного сектору економіки на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом. Економіка та управління АПК: зб. Наук. Праць. Вип. 1(66). Біла Церква, 2009, 119-124.
 10. ХВЕСИК М.А., ГОЛЯН В.А., Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: Монографія. К.: Кондор 2007, 116-183.
 11. ШЕВЧУК В.Я., САТАЛКІН Ю.М., БІЛЯВСЬКИЙ Г.О., Екологічне управління: Підручник. К.: Либідь, 2004, 432.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu