BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzec Arkadiusz, Karpuszenko Elena
Title
Opportunities for innovative activities in education and prevention
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 339-350, bibliogr. 25 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Pedagogika, Edukacja
Pedagogy, Education
Abstract
Rapid progress in a variety of areas, technological advances and the accompanying cultural and awareness transitions have had far-reaching consequences for development of pedagogical science. This situation implies two directions of considerations. First of them points to the fact that the new reality opens up new opportunities (such as information and communication technologies), but it also generates new educational problems and difficulties, whereas current problems are not sufficiently solved. This is particularly noticeable in pedagogical science and educational activities. Both contemporary schools and educators should be equipped in a variety of abilities and competencies, which also include being creative and taking innovative activities. Creativity and innovativeness has become a determinant of a contemporary teacher or, according to a prominent educator, A. Nalaskowski they are even an obligation. Considerations of the present study concern challenges and tasks the teachers must face. Therefore, they concern a way the innovativeness of education is understood and the question whether innovative activities in educational practice and prevention are possible (and necessary). HowevOpportunities for innovative activities in education and prevention Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 340 er, in order to provide the answers to these questions, one should analyse the current educational reality and at least signal current challenges. In a variety of pedagogical studies, discussions and scientific conferences, the problems of pathologies and dysfunctions of families, their deficiencies or educational difficulties caused by young people and behaviour disorders have been widely discussed [Sołtysiak, Nowakowska, 2010; Sołtysiak, Kowalczyk-Jamnicka, 2007; Sakowicz, 2004]. (fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aouil, B. 2007. Pomoc psychologiczna online w systemie profilaktyki i poradnictwa psychologicznego studentów, in: Sołtysiak, T., Kowalczyk- Jamnicka, M. (eds.). Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałania, Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 2. Dziewięcki, M. 2003. Profilaktyka uzależnień w szkole, in: Telka, L. (eds.) Programy profilaktyki uzależnień. Z doświadczeń autorów. Katowice: Wyd. Śląsk.
 3. Fatyga, B. Rogala-Oblękowska J. 2002. Style życia młodzieży a narkotyki. Wyniki badań empirycznych. Warszawa: Wyd. ISP.
 4. Gaś, Z. B. 1999. Młodzieżowe programy wsparcia rówieśniczego, Katowice: Wyd. Śląsk.
 5. Guerreschi, C. 2006. Nowe uzależnienia. Kraków: Wyd. Salwator.
 6. Gutowska, W. 2004. Nauczanie tańca w szkole - fragmenty innowacji pedagogicznej, "Lider", nr 6.
 7. Jędrzejko, M. (eds.). 2009. Narkomania. Spojrzenie wielowymiarowe. Warszawa: Wyd. Fundacja Pedagogium.
 8. Kłoskowska, A. 2005. Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: Wyd. PWN.
 9. Kurzeja, A. 2008. Niekonwencjonalne metody oddziaływań resocjalizacyjnych względem dzieci ulicy, in: Kozaczuk F. (eds.) Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 10. Marzec, A. 2008. Innowacje w pracy i opiece na terenie szkoły, in: Motow I., Marzec A. (eds.) Innowacje w opiece i resocjalizacji młodzieży. Częstochowa: Wyd. AJD.
 11. Marzec, A. 1996. Prawa dziecka w rodzinie - mit czy rzeczywistość, in: Marzec D. K., Opieka i wychowanie w okresie transformacji systemowej. Częstochowa: Wyd. WSP. Opportunities for innovative activities in education and prevention.
 12. Melosik, Z. 2001. Kultura instant - paradoksy pop-tożsamości, in: Nalaskowski A., Rubacha K. (eds.). Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Toruń: Wyd. UMK.
 13. Melosik, Z. 2003. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. in: Kwieciński Z., Śliwerski, B. (eds.). Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warsaw: Wyd. PWN.
 14. Nalaskowski, A. 2009. Pedagogiczne złudzenia, zmyślenia, fikcje. Kraków: Wyd. Impuls.
 15. Pietrasiński, Z. 1970. Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. Warsaw: Wyd. PWN.
 16. Pospiszyl, I. 2008. Patologie społeczne. Warsaw: PWN.
 17. Półturzycki J. 2003. Innowacja pedagogiczna, in: Pilch T. (eds.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2. Warsaw: Wyd. Żak.
 18. Rubacha, K. 2003. Nowe kategorie pojęciowe współczesnego wychowania, in: Kwieciński Z., Śliwerski B. (eds.) Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warsaw: Wyd. PWN.
 19. Sakowicz T. (ed.). 2004. Rodzina i szkoła wobec przemocy. Kielce: Wyd. Jedność.
 20. Sierosławski, J. 2005. Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2005 r., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warsaw 2005. Wersja elektroniczna na stronie www.narkomania.gov.pl
 21. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego, http://www.slownik-online.pl/kopalinski/5A 71E DB9 DECA 10C8C1 2565E30026D687.php, stan na dzień 04.03.2011.
 22. Sołtysiak, T., Kowalczyk-Jamnicka, M. (eds.). 2007. Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałania. Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 23. Sołtysiak T., Nowakowska A. (eds.). 2010. Młode pokolenie: ofiary czy sprawcy przemocy. Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 24. Witkowski L. 1997. Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warsaw: Wyd. IBE.
 25. Wróblewska, T. 2008. Wstęp. Innowacje pedagogiczne, in: Motow I., Marzec A. (eds.), Innowacje w opiece i resocjalizacji młodzieży. Częstochowa: Wyd. AJD.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu