BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowocień Paweł
Title
Zmiany organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w obliczu reform administracji publicznej oraz współpraca na rzecz ochrony przeciwpożarowej
Organizational changes at the State Fire Service in the face of public administration reform and cooperation for protection
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 495-522, bibliogr. 9 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Administracja publiczna, Straż pożarna, Ochrona przeciwpożarowa
Public administration, Firefighters, Fire protection
Abstract
Wydarzenia końca lat dziewięćdziesiątych wprowadziły oczekiwane przez obywateli zmiany zmierzające do wprowadzenia nowego ustroju politycznego w państwie. Obrady Okrągłego Stołu z udziałem opozycji i przedstawicieli rządzącej władzy socjalistycznej, ustąpienie partii i doprowadzenie do pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce, zapoczątkowały długi proces reform. Transformacja demokratyczna wymagała wprowadzania zmian na wszystkich szczeblach organizacyjnych państwa, co wiązało się z pracą nad nowelizacją prawa pod kątem rozpoczęcia długotrwałych reform. W niniejszej pracy przedstawiona zostanie problematyka tworzenia struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), oraz podział kompetencji na poszczególnych szczeblach, z dostosowanym do zachodzących zmian związanych z podziałem terytorialnym państwa i reorganizacją jednostek administracji publicznej. Funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej związanie jest z realizacją polityki bezpieczeństwa państwa ustanowioną w odpowiednich przepisach prawa. PSP jako organ administracji publicznej wykonuje swoje zadania na terytorium kraju, zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym, mającym kluczowy wpływ na budowę struktury organizacyjnej PSP. Zmiany administracyjne miały bezpośredni wpływa na budowę struktury organizacyjnej PSP, oraz na jej modernizację w wyniku kolejnych reform. (fragment tekstu)

The main content of the article is to characterize the organizational changes at the State Fire Serivice in the face of public administration reform and cooperation for protection after 1999. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 20 lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2012, Komenda Główna Straży Pożarnej , Warszawa 2012.
  2. Administracja Publiczna, Zagadnienia wstępne, wydanie II Norbertinum 1999.
  3. Fukuyama, F. 2009. Koniec Historii, Znak, Kraków.
  4. Reformacja Administracji Publicznej 1998 - 2001, MSWiA Warszawa, 2001.
  5. Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1992 nr 69 poz. 351 - uchylony), § 1 ust. 3.
  6. Stefaniuk, M. Szreniawski, J. Główne reformy administracyjne w Polsce w latach 1989-2009, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin.
  7. Ustawa o Ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 20, poz. 106, 1975 r.)
  8. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 09. 12. 68.), Roz. 1, Art. 1, Ust. 1.
  9. X lat Państwowej Straży Pożarnej 1992-2002, Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu