BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świtała Ireneusz
Title
Podmiot działań etycznych - w perspektywie historii etyki oraz współczesnej myśli chrześcijańskiej
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 1, s. 5-22, bibliogr. 27 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Etyka, Etyka chrześcijańska
Ethics, Christian ethics
Abstract
Podmiotem kształtującym zainteresowania etyki jako dyscypliny naukowej jest człowiek, a ściślej mówiąc - jego rozum oparty na wiedzy empirycznej. Zainteresowania te mogą być ukierunkowane zarówno na podmiot, jak i przedmiot, rozumiany jako treść badań, przedmiot badawczy, efekty działań sprawczych, także poznawczych. W filozofii kategoria podmiotu występuje zazwyczaj w kontekście zestawienia: podmiot - akt - przedmiot. Owa triada pojęciowa należy do podstawowych pojęć epistemologii, znajduje też zastosowanie w etyce. Etyka jest dyscypliną filozoficzną, której dzieje - na gruncie filozofii zachodniej - sięgają starożytnej Grecji. Od tamtej pory trwają bowiem próby ujęcia istoty jej przedmiotu, tj. powinności moralnej działania, także określenia relacji podmiotu i przedmiotu. Co więcej, próby te trwają nadal, nie milkną też dyskusje w kwestiach etycznych. Mimo upływu lat wciąż istnieją rozbieżności i liczne kontrowersje. Wprawdzie istnieje wiele płaszczyzn wspólnych, umożliwiających porozumienie i wyznaczających etyczne normatywy. Nie zawsze jednak podstawy aksjologiczne pozwalają na osiągnięcie konsensusu. Również w obrębie jednolitego, spójnego systemu wartościowania często trudno jest jednomyślne porozumienie, z racji występowania rożnych interpretacji, dylematów, możliwych ocen. Wiele też kwestii, rozpatrywanych zwłaszcza w kategoriach etyki szczegółowej, pozostaje otwartych, nierozstrzygniętych bądź sprzecznych czy wykluczających się. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arystoteles. 2002. Etyka Nikomachejska, Warszawa.
 2. Belas, L. 2006. Dejny a polityka, Presov.
 3. Belas, L. 2007. Machiavelli dnes, Presov.
 4. Brandt, R.B. 1996. Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa.
 5. Domaniewski, A. 2008., Homo Homini, mały traktat etyczny, Warszawa.
 6. Dupkala, R. 2009. Wstęp do filozofii dziejów, Warszawa.
 7. Etyka. Zarys. 1992. Kraków.
 8. Gołoś, M. 2009. Filozofia polityki Niccolo Machiavellego, w: Człowiek - świat - filozofia, red. W. Słomski, Warszawa.
 9. Gołoś, M. 2009. Tożsamość narodowa czy europejska - problem współczesnej Europy, w: Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, red. T. Kapuśniak, K. Fedorowicz, M. Gołoś, Lublin.
 10. Hartman, J. 2009. Słownik filozofii, Kraków.
 11. Hartman, J., Woleński, J. 2009. Wiedza o etyce, Warszawa - Bielsko-Biała.
 12. Hume, D. 1977. Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa.
 13. Kant, I. 2005. Ugruntowanie metafizyki moralności, Kraków.
 14. Linton, R. 2000. Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa.
 15. Ossowska, M. 1070. Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa.
 16. Platon. 2007. Obrona Sokratesa, Kęty 2007.
 17. Platon. 2009. Państwo, Kęty 2009.
 18. Singer, P. (red.). 2009. Przewodnik po etyce, Warszawa.
 19. Słomski, W. 2007. Człowiek u progu XXI wieku - dramat wyborów etycznych, in: Parerga 4.
 20. Stolárik, S. 1997. Zbytočná filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4
 21. Stolárik, S. 1997. Zbytočná filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
 22. Styczeń, T. Merecki, J. 2007. ABC etyki, Lublin.
 23. Styczeń, T. 1995. Wprowadzenie do etyki, Lublin.
 24. Szostek, A. 1993. Pogadanki z etyki, Częstochowa.
 25. Ślipko, T. 2009. Historia etyki, Kraków.
 26. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
 27. Wojtyła, K. 1999. Elementarz etyczny, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu