BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźniar Piotr (Uniwersytet Rzeszowski), Jarecki Wacław (Uniwersytet Rzeszowski), Bobrecka-Jamro Dorota (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Właściwości mechaniczne nasion wybranych roślin strączkowych a ich masa i grubość
Mechanical properties of the selected legume seeds and their weight and thickness
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 171-177, tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Produkcja roślinna, Badania właściwości fizycznych, Rolnictwo
Crop production, Physical properties research, Agriculture
Note
streszcz., summ
Abstract
Celem pracy była ocena zależności właściwości mechanicznych nasion wybranych roślin strączkowych od ich masy i grubości. Badaniom poddano nasiona łubinu wąskolistnego Bojar i Regent, łubinu żółtego Mister i Taper, bobiku Amulet i Granit, oraz soi Aldana. Pojedyncze nasiona obciążano w kierunku prostopadłym do płaszczyzny podziału ich liścieni ze stałą prędkością v=10 mm·min-1. Badane odmiany roślin strączkowych istotnie różniły się podatnością ich nasion na uszkodzenia. Z analizowanych parametrów wytrzymałościowych podobnie różnicowały badane odmiany jedynie odkształcenie względne i stosunek pracy siły niszczącej z masą nasion. Odmiany badanych roślin strączkowych, których nasiona miały większą masę i grubość były mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne. U wszystkich badanych odmian wzrost masy nasion powodował zwiększenie ich odporności na uszkodzenia, natomiast wzrost grubości nasion wpłynął jednoznacznie tylko na zmniejszenie odkształcenia oraz stosunku pracy siły niszczącej i masy.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to assess the correlation of mechanical properties of the selected legume seeds on their weight and thickness. The following were studied: seeds of narrowleafed lupine Bojar and Regent, yellow lupine Mister and Taper, horse beans Amulet and Granit, and soya Aldana. The mechanical properties of seeds determined under quasi-static loads. Single seeds were loaded in a direction perpendicular to the plane of division of the cotyledon with a constant velocity of v=10 mm·min-1. The tested cultivars of legume differed significantly with vulnerability of their seeds. Only relative deformation and relation of destructing force work to the seeds weight similarly differentiated the tested cultivars among the analysed strength parameters. The tested legume varieties had significantly different mechanical properties. Cultivars of the tested legumes, whose seeds have greater weight and thickness, were less susceptible to mechanical damage. In all varieties of seeds, the weight increase resulted in the increase of their resistance to damage, whereas the increase in the thickness of seeds clearly influenced only the reduction of deformation and ratio of destructive force and mass.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieganowski, F. (1995). Uszkodzenia nasion fasoli w modelowych zespołach młócących. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 424, 13-17.
 2. Dlabaja, Z. (1989). Výmlat fazule upreveným kombajnom E-512. Zemĕdĕlska Technika, 3, 145-152.
 3. Dobrzański, B.; Rybczyński, R. (1996). Niektóre właściwości fizyczne nasion roślin strączkowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 425, 43-48.
 4. Dobrzański, B. (1998). Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych. Acta Agrophysica, z.13, 13-20.
 5. Dorrel, D.G.; Adams M.W. (1969). Effect of some seed characteristics on mechanically induced seed coat damage in navy beans. Agronomy Journal, 5, 672-673.
 6. Evans, M.D.; Holmes, R.G.; Mc Donald, M.B. (1990). Impact damage to soybean seed as affected by surface hardness and seed orientation. Transaction of the ASAE, 1, 234-240.
 7. Gorzelany, J.; Puchalski, C. (1994). The effect of loading-force direction and magnitude on mechanical damage to horse bean seeds. Zemĕdĕlska Technika, 40(2), 105-112.
 8. Hebda, T.; Frączek, J. (2005). Wpływ wybranych czynników na wartość wskaźnika odkształcenia nasienia. Inżynieria Rolnicza, 11(71), 171-180.
 9. Sosnowski, S. (1991). Determining of the influence of the direction of loading forces on mechanical damage of bean seeds. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 389, 176-183.
 10. Sosnowski, S.; Kuźniar, P. (1999). Effect of dynamic loading on the quality of soybean. International Agrophysics, 13, 125-132.
 11. Strona, I.G. (1977). Uszkodzenia nasion, przyczyny i zapobieganie. Warszawa, PWRiL.
 12. Żabiński, A. (2006). Wytrzymałość doraźna nasion dwóch podgatunków soczewicy jadalnej (Lens culinaris Medic.). Inżynieria Rolnicza,12(87), 565-572.
 13. Żabiński, A.; Mudryk, K. (2009). Wybrane właściwości fizyczne nasion krajowych i zagranicznych odmian soczewicy jadalnej. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 319-329.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu