BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Zbigniew (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Tomczyk Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Cechy konstrukcyjno-użytkowe wybranych maszyn i narzędzi rolniczych w opinii ich użytkowników
Structural and utility properties of the selected agricultural machines and tools in the users' opinion
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 153-159, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Mechanizacja rolnictwa, Rolnictwo
Machinery and equipment, Agricultural mechanization, Agriculture
Note
streszcz., summ
Abstract
Celem pracy jest analiza cech konstrukcyjno-użytkowych wybranych składników parku ciągnikowo-maszynowego. Zakresem pracy objęto maszyny i narzędzia stanowiące wyposażenie 90 gospodarstw rolniczych położonych na terenie województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Oceniany sprzęt to: ciągniki rolnicze, pługi, roztrząsacze obornika, siewniki uniwersalne, opryskiwacze ciągnikowe i kombajny do zbioru zbóż. Oceniano: przydatność w gospodarstwie, funkcjonalność, awaryjność, łatwość obsługi, koszty eksploatacji, dostępność części zamiennych i serwisu, łatwość samodzielnej naprawy. Stwierdzono m.in., że spośród ocenianych maszyn i narzędzi największą przydatnością i funkcjonalnością w ocenie rolników charakteryzują się ciągniki rolnicze, a największą awaryjnością - kombajny do zbioru zbóż. Poza tym, stwierdzono, generalnie znaczny wiek sprzętu rolniczego (w każdej grupie maszyn znajdują się takie, których wiek przekroczył 30 a nawet 40 lat).(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to analyse the structural and utility properties of the selected elements of the tractor-machinery park. The scope of the paper covers machines and tools, which constitute equipment of 90 agricultural farms located on the territory of Świętokrzyskie and Małopolskie Voivodeship. The assessed equipment includes: agricultural tractors, ploughs, manure spreader, universal seeders, tractor sprayers and combine harvesters. The following were assessed: usefulness in a farm, functionality, mortality, degree of operation simplicity, exploitation costs, availability of spare parts and service, degree of self-service simplicity. It was found out, inter alia, that from among the assessed machines and tools, farm tractors are the most functional in the farmers' opinion and combine harvesters are characterised with high mortality. Moreover, it was determined that generally, considerable age of the agricultural equipment (in each group of machines, there are machines, the age of which exceeded 30 and even 4 years).(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cupiał, M.; Szeląg-Sikora, A. (2010) Informacje wpływające na decyzję o zakupie środków technicznych w gospodarstwach rolniczych Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 99-104.
 2. Kocira, S.; Sawa J. (2008). Techniczne uzbrojenie procesu pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 83-88.
 3. Kowalczyk, Z. (2011). Poziom i struktura zużycia technicznych środków trwałych w różnych typach gospodarstw rolniczych. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 2(127), 77-101.
 4. Kowalik, I.; Grześ Z. (2006). Wpływ wykorzystania maszyn rolniczych na koszty mechanizacji w gospodarstwach rolniczych o różnej powierzchni. Inżynieria Rolnicza, 13, 201-208.
 5. Lorencowicz, E. (2006). Inwestycje w środki techniczne w gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 6, 35-40.
 6. Muzalewski, A. (2008). Zasady doboru maszyn rolniczych. Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.
 7. Muzalewski, A. (2009). Koszty eksploatacji maszyn rolniczych, 24. Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie.
 8. Pawlak, J. (2010). Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych SERIA G, T.97, z. 2, 165-175.
 9. Pawlak, J. (2012). Opis procesów produkcji gospodarstw jako warunek jego modernizacji. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(77), 15-24.
 10. Rybacki , P., i in. (2011). Wyniki badań dynamiki odnowy parku maszynowego w rolnictwie. Technika rolnicza, ogrodnicza, leśna, 1.
 11. Tabor, S. (2006). Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 10(85), 60-62.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu