BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Tendencje zmian poziomu wykształcenia ludności rolniczej i sposobów kierowania gospodarstwem rolnym
Tendencies of Changes of the Level of Rural Inhabitants Education and Ways of Farm Management
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 273-279, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ludność wiejska, Wykształcenie, Gospodarstwa rolne, Zarządzanie gospodarstwem rolnym
Rural population, People's education, Arable farm, Arable farm management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie zmian, które zaszły w poziomie wykształcenia ludności rolniczej w okresie pomiędzy spisami rolnymi z 2002 i 2010 r. Do istotnych czynników wpływających na proces kształtowania czynnika ludzkiego zaliczono wzrost wymagań wobec osób kierujących gospodarstwem rolnym, wynikający z zasad spełniania wymogów wzajemnej zgodności. Wyniki spisu rolnego wykazały, że coraz więcej młodych osób przejmuje zarządzanie gospodarstwem. Tylko 36,4% osób kieruje nim 21 i więcej lat. Następuje wyraźna rotacja pokoleń w kierunku odmłodzenia pokolenia rolników indywidualnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in education level of rural inhabitants which took place between agricultural indexes from 2002 and 2010. Increase of requirements to managers of agricultural holdings was considered as main reason influencing on human factor creation what results of requirements of cross-compliance. The results of agricultural index shows that among managers of farms there are more and more young people. Only 36,4% people managed them 21 and more years. There can be observed clearly noticed rotation of generation into direction of rejuvenation of individual farmers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Klepacki B. 2007: Niematerialne czynniki rozwoju rolnictwa polskiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1.
  2. Kłodziński M. 2005: Kapitał ludzki, społeczny i kulturowy polskiej wsi, [W:] Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, SGGW, Warszawa.
  3. Kodeks cywilny. 1964: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.
  4. Miś T. 2010: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionu rozdrobnionego rolnictwa, UR, Rzeszów.
  5. Powszechny Spis Rolny 2002 i 2010: GUS, Warszawa.
  6. Prus P., Wawrzyniak B.M. 2011: Charakterystyka regulacji prawnych Unii europejskiej w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2.
  7. Wawrzyniak B. M., Wojtasik B. 2001: Kategoria poziomu wykształcenia jako wskaźnik aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, [W:] Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia, AE, Wrocław.
  8. Wilkin J. 1998: Bariery edukacyjne i informatyczne, [W:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, FAPA, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu