BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakowska Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Demograficzna deterioracja zasobów potencjalnej siły roboczej na obszarach wiejskich Polski
Demographic Deterioration of Potential Labour Force in Rural Areas of Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 344-348, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Procesy demograficzne, Siła robocza
Rural areas, Demographic process, Labour force
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była identyfikacja zasięgu przestrzennego i natężenia tego zjawiska na obszarach wiejskich Polski, na poziomie lokalnym LAU2. Starzenie społeczeństwa Polski i UE jest przyczyną wielu negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych, w tym niekorzystnych ilościowych i jakościowych zmian zasobów siły roboczej, w postaci jej relatywnie niskiego udziału w populacji, niekorzystnej struktury wiekowej i niskiego wskaźnika odnawialności. Splot tych cech wskazuje na demograficzną deteriorację. (abstrakt oryginalny)

Ageing of Polish and European societies is the reason of numerous disadvantageous social and economic phenomena, including unfavourable changes in the quantity and quality of labour force, which shows in its relatively low share in population, its aged structure and low index of replacement. Combination of these characteristics indicates demographic deterioration. The paper presents findings on: location, territorial range and intensity of demographic deterioration of potential labour force in rural areas of Poland, on local level LAU 2. In general demographic deterioration of potential labour force in its extreme form does not appear in rural areas. Rural labour force is mostly characterised by medium values of analysed variables. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ageing Report 2012. 2011: Underlying Assumptions and Projections Methodologies, European Economy 4, European Commission, Economic and Financial Affairs Directorate General, European Union 2011.
 2. Boni M. (red.) 2009: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warsaw.
 3. Carone G., Costello D., Guardia N.D., Mourre G., Przywara B., Salomaki A. 2005: The economic impact of ageing populations in the EU-25 Member States. European Economy. Economic Papers, December 2005. Brussels, ss. 57.
 4. European Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 2010a: Communication from the Commission, Brussels.
 5. European Network of Heads of PES. 2011: Meeting the Challenge of Europe's Aging Workforce, The Public Employment Service Response, Warsaw.
 6. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. 1991: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 7. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Directions of Rural Development. Assumptions for 'Strategy of Sustainable Rural Development', 2010: Warszawa.
 8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. 2009: Regiony, miasta, obszary wiejskie, Warsaw.
 9. Morrow K.Mc, Roeger W. 1999: The economic changes of ageing populations. European Economy. Economic Papers. November 1999, Brussels.
 10. Rakowska J. 2012: Selected Aspects of Registered Unemployment in Rural Areas in Poland 2009-2011. Rocz. Nauk. SERiA, t. 14, z. 6, s. 236-241.
 11. Rakowska J. 2013: Klasyfikacje obszarów - kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 12. The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060). 2012: European Economy 2, Economic and Financial Affairs Directorate General, European Union.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu