BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Innowacje produktowe i procesowe w przedsiębiorstwach produkcji artykułów spożywczych
Processes and Product Innovation in Enterprises Manufacturing Food Products
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 441-447, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Artykuły spożywcze, Innowacje w produkcji
Food industry, Foodstuffs, Innovations in production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono działalność innowacyjną przedsiębiorstw artykułów spożywczych w zakresie produktów i procesów produkcji. Wyszczególniono przedsiębiorstwa, które wprowadziły zmiany w produktach i/lub procesach. Przedstawiono jakość wprowadzonych zmian, a także cel prowadzonej działalności innowacyjnej. Podstawowym celem działalności innowacyjnej w zakresie produktów i procesów była poprawa jakości wyrobów i usług, a także zwiększenie asortymentu produktów i wejście na nowe rynki zbytu lub zwiększenie działu w rynku. (abstrakt oryginalny)

The majority of the conducted innovation in enterprises concerned mainly products. These activities were implemented in meat and dairy processing trade companies. These conduced changes where new in enterprises perspective. The processes innovation rely on implementing new methods of manufacturing products. It appeared especially often in fruit and vegetables processing companies. In cereal processing enterprises the changes were implemented rather on equal degree and concerned new products and the system supporting manufacturing processes in current unit. In the majority of enterprises conducted innovations were assessed as new on the market. Nevertheless, considerable number of entrepreneurs were not able to properly value the quality of implemented changes. The basic aim of innovation performance in products and processes aspect were improvements of products and services quality as well as increasing number of products assortment and entering new market or achieving higher share in the market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janasz W., Kozioł-Nadolna K. 2011: Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa, s. 12.
  2. Kotler Ph. 1994: Marketing: Analiza, uwarunkowania, wdrażanie, kontrola, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa, s. 322.
  3. Schumpeter J. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, s. 104.
  4. Wąsik M. 2008: Innowacje wyzwaniem XXI wieku, [W:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, t. II, Lublin, Wydawca Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s.439.
  5. Wyrwisz J. 2003: Znaczenie wdrażania strategii innowacji dla konkurencyjności przedsiębiorstw, [W:] D. Niezgoda (red.), Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, AR w Lublinie, Lublin, s. 248.
  6. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2005: Podręcznik Oslo, Wydanie III, Warszawa, s. 50-51.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu