BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuba Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Zmiany poziomu bezpieczeństwa finansowego banków spółdzielczych w województwie lubelskim w 2000 i 2011 roku
Changes of the Financial Security Level of Cooperative Banks in Lublin Province in The Years 2000 and 2011
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 466-472, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Bezpieczeństwo finansowe
Cooperative banks, Financial security
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Celem badań było przedstawienie zmian w poziomie bezpieczeństwa finansowego 44 banków spółdzielczych z województwa lubelskiego w latach 2000 i 2011. Analiza wykazała, że w większości poziom wskaźników płynności finansowej i współczynnika wypłacalności poprawił się. Następowało przy tym pogłębienie zróżnicowania w wartościach tych wskaźników w ramach badanej grupy. (abstrakt oryginalny)

For purpose of the work was examining of changes in the security level of financial of 44 cooperative banks from Lublin province within a period of 2000-2011. The analysis showed that in most cases the level of liquidity ratios of financial and also the capital adequacy ratio had improved, behind the exception of the quick liquidity ratio and the liquidity ratio of current. There followed at this often the greater depth of the differentiation in values of these indicators within the frame of the examined group. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Capiga M. 2011: Finanse banków, Oficyna a WoltersKluwer Business, Warszawa, s. 85, 263.
 2. Grzywacz J. 2004: Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa, s. 36-38.
 3. Iwanicz-Drozdowska M. 2000: Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, SGH, Warszawa, s. 11-12.
 4. Kata R. 2011: Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, Wyd. UR, Rzeszów, s. 117.
 5. Kata R. 2003: Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa regionu podkarpackiego, FOSZE, Rzeszów, s. 79.
 6. Kopiński A. 2008: Analiza finansowa bank, PWE, Warszawa, s. 138-145.
 7. Marcinkowska M. 2007: Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa, s. 343-348.
 8. Niewiadoma M. 2007: Wielopoziomowy system kontroli banków, CeDeWu, Warszawa, s. 168.
 9. Pawłowicz L.J. (red.). 2005: Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, ODDK, Gdańsk, s. 33.
 10. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Art. 127-128, Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 11. Uchwała nr 314/2009 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu zaliczanych do funduszy podstawowych banku, Dz.U. KNF z 2010 r., nr 1, poz. 8.
 12. Zalcewicz A. 2009: Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, WoltersKluwer Polska, Warszawa, s. 245.
 13. Zaleska M. (red.). 2013: Bankowość, C.H. Beck, Warszawa, s. 205.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu