BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żekało Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Sytuacja producentów żywca wieprzowego i konsekwencje dla rynku wieprzowiny w Polsce
The Situation of Producers of Pigs for Fattening and the Impact on Pork Market in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 480-484, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynek żywca, Mięso wieprzowe, Koszty produkcji, Ocena opłacalności produkcji
Livestock market, Pork meat, Production costs, Estimation of profitability production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niekorzystna sytuacja producentów żywca wieprzowego w Polsce była wynikiem wielu przyczyn. Obserwatorzy rynku wieprzowiny wskazywali m.in. na brak wsparcia rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji trzody chlewnej, duże rozdrobnienie i małą skalę produkcji, małą siłę grup producenckich oraz brak profesjonalizmu w zarządzaniu produkcją, w tym problemy z kontrolą kosztów produkcji. Z pewnością poprawa sytuacji na rynku wieprzowiny wymaga wielu długotrwałych zabiegów na różnych ogniwach tego łańcucha, natomiast na poziomie operacyjnym rolnicy mogą wesprzeć procesy decyzyjne kalkulacjami ekonomicznymi kosztów produkcji. Gospodarstwa uczestniczące w systemie AGROKOSZTY w wiodących w produkcji żywca wieprzowego regionach Wielkopolska i Śląsk oraz Mazowsze i Podlasie (razem ponad 70% pogłowia krajowej trzody chlewnej) wykazywały straty z tej produkcji. Wskaźnik opłacalności kształtował się na poziomie 88,7 i 93,5%. (abstrakt oryginalny)

The unfavorable situation of pig producers in Poland seems to be the result of a number of reasons. Pork market observers indicate, inter alia, to the lack of support for the development of farms specialised in pig production, fragmentation and small-scale production, small power of producer's groups and the lack of professionalism in the management of production, including problems with the control of production costs. Certainly improvement of the situation in the pork market requires a lot of long-term treatments, while at the operational level farmers can support decision-making with economic calculations of production costs. Farms participating in 2011 in the Agrokoszty system in the leading pig production regions Wielkopolska i Śląsk and Mazowsze i Podlasie (including more than 70% of the national herd of pigs) showed economic loss of this production. Profitability of production ratio was at 88.7% and 93.5%. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Augustyńska-Grzymek I. i in. 2000: Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, FAPA, Warszawa.
  2. Bujoczek K. 2013: Rynek świń: historia upadku! Top Agrar, 3.
  3. Blicharski T. 2011: Sytuacja na rynku trzody chlewnej, przyczyny kryzysu i prognozy, Trzoda Chlewna, Vol. 49, nr 11, s. 22-25.
  4. Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2010 r. Tablice wynikowe. 2011: GUS, Warszawa.
  5. Rolnictwo w 2011 r. 2012: GUS, Warszawa.
  6. Skarżyńska A. 2011: Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, Rocz. Nauk Roln., seria G, r. 98, z. 1, s. 1-21.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu