BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barej-Kaczmarek Emilia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Analiza wydatków miast na prawach powiatu na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Analysis Expenditures of Cities with County Rights on the Examaple of the West Pomeranian Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 5-16, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
Miasto, Powiat, Wydatki publiczne
City, County, Public expenditures
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu określono, jak kształtują się poszczególne rodzaje wydatków w miastach na prawach powiatu. Zbadano wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe w latach 2010-2012 w Szczecinie, Koszalinie i Świnoujściu. Porównywane rodzaje wydatków przeliczono na 1 mieszkańca, jak również zanalizowano udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepiej przedstawiała się pozycja Świnoujścia.(abstrakt autora)

This study shows the various types of expenditures in cities with county rights. Examined the total expenditures, current expenditures and property expenditures in cities with county rights in 2010-2012 in Poland. The purpose of the article was to compare the three cities with county rights in West Pomeranian Province for trends in spending. The study included Szczecin, Koszalin and Swinoujscie. The study period cover the years 2010-2012. Compared the types of expenditure have been converted per capita, as well as analyzed the share of current expenditure and property expenditure in the total expenditure. The study shows that the best position had Swinoujscie(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Gospo-darka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2013.
  2. Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspie-ranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
  3. Głuszka K., Efektywność wydatków inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialne-go, w: I Forum Samorządowe, Polska samorządność w integrującej się Europie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  4. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
  5. Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa sporządzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (przyjęta przez Radę Ministrów 12.12.2000 r.), "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 4.
  6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  7. Samorządy wciąż przeznaczają na rozwój miliardy złotych, "Rzeczpospolita", 18.07. 2013.
  8. Śmiechowicz J., Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa 2011.
  9. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.).
  10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998, nr 91, poz. 578 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu