BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Instytucjonalne stymulatory rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
Institutional Stimulants of Development of Infrastructure Projects in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 17-31, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
Inwestycje, Infrastruktura
Investment, Infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieje duże zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne, których realizacja, biorąc pod uwagę cechy infrastruktury, nastręcza wiele problemów. Z uwagi na bardzo wysoki poziom kapitałochłonności i długi okres realizacji inwestycji infrastrukturalnych pozyskanie funduszy na ich finansowanie nie jest łatwym przedsięwzięciem. Budżety większości państw balansują na granicy dopuszczalnego poziomu deficytu w warunkach coraz większych oczekiwań społeczeństw w zakresie - z jednej strony - szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, a z drugiej - dostępu do powszechnej i nowoczesnej infrastruktury. Wysoka kapitałochłonność i długie okresy kredytowania czy udzielania pożyczek stwarzają w wielu krajach, w tym w Polsce, bariery nie do pokonania bez dodatkowego wsparcia ze strony władz publicznych w postaci udzielania gwarancji skarbu państwa czy bezpośredniego wspierania finansowego. Dla tych potrzeb w Polsce uruchomiono Program "Inwestycje Polskie". Celem opracowania jest ocena podjętych przez polski rząd decyzji o instytucjonalnym wsparciu finansowania inwestycji infrastrukturalnych (zaliczanych do inwestycji dużych, według kryterium znaczenia strategicznego dla kraju oraz odpowiednio dużej wartości kosztorysowej), poprzedzona wykazaniem znaczenia inwestycji infrastrukturalnych i ich cech szczególnych wpływających na możliwości ich finansowania.(abstrakt autora)

In Poland, like as in other countries, there is a big demand for infrastructure pro-jects, which realization, because of infrastructure features, has brought many problems. Gaining of funds for infrastructure projects is really difficult process because of high level of capital absorbency and long term of infrastructure projects realization. Budgets of many countries have been balancing at admissible limits of deficits in terms of higher and higher communities expectations for social security in one side, and access to modern and general infrastructure. A high level of capital absorbency and long terms of loans and grants creates barriers impossible to overcome without state guarantees or ad-ditional financial support. For this reasons in Poland has come to life Program "Polish Investment". The aim of a paper is to assess an activity of such Program.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, McGraw Hill New York 1996.
 2. Dailami M., Leipziger D., Infrastructure Project Finance and Capital Flows: A New Perspective, World Development 1998, vol. 26, issue 7.
 3. Duffi-Deno K.T, Eberts R.W., Public Infrastructure and Regional Economic Develop-ment, "Journal of Urban Economics" 1991, vol. 30.
 4. Gendarme R., Evolution theorique du concept d'infrastructure et variabilite des politigue an fonction des niveaux de croissance, Mondes en Developpement 2000, no. 109.
 5. Gorynia M., Jankowska B., Maślak E., Branża jako przedmiot badań w ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 3 (103).
 6. Gramlich E., Infrastructure Investments:A Review Essay, "Journal of Economic Litera-ture", Sept. 1994, vol. 32, issue 3.
 7. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Grzywacz W., Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1982.
 9. Holtz-Eakin D., Public Sector Capital and Productivity, NBER Working Paper no. 4144, 1992.
 10. Karst Z., Techniczno-ekonomiczna infrastruktura gospodarki narodowej, PWN, Warszawa 1986
 11. Kwiatkowski P., Ogólny system zabezpieczeń wykorzystywanych przy kredytowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych na zasadach project finance, "Bank i Kredyt" 1998, nr 7-8.
 12. Lissowska M., Dynamika instytucji w okresie transformacji, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 10 (100).
 13. Małysz J., Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, "Ekonomista" 2003, nr 3.
 14. Mongiało D., Cechy charakterystyczne rynku usług i jego struktura w Unii Europej-skiej, "Ekonomista" 2000, nr 1.
 15. Munell A.H., Why Has the Productivity Growth Declined? Productivity and Public Investment, New England Economic Review, Jan/Febr 1990
 16. Piątek S., Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, "Państwo i Prawo" 1991, nr 8.
 17. Program "Inwestycje Polskie", www. bgk.pl.
 18. Ratajczak M., Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekono-micznej w Poznaniu., Poznań 1999.
 19. Rhodes T., Syndicated Lending. Practice and Documentation, Euromoney Publications PLC, London 1996.
 20. Samorządy dostaną dwa miliardy na inwestycje, http://moje.radio.lublin.pl.
 21. Temple J., The New Growth Evidence, "Journal of Economic Literature" 1999, vol. 39.
 22. www. bgk.pl.
 23. www.pir.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu