BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dawidowicz Dawid (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Alternative Methods of Financing Local Government Units in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 33-50, tab.,rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
Samorząd terytorialny, Finansowanie samorządu terytorialnego
Local government, Local government financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego przygotowują się do pozyskania kolejnych środków finansowych pochodzących z UE z nowej perspektywy na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji jest zagrożona przez pogarszającą się sytuację finansową JST. Artykuł poświęcono problemowi pozyskania nowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Celem artykułu jest analiza możliwości implementacji nowych, z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, sposobów finansowania inwestycji współfinansowanych środkami z UE z uwzględnieniem ich organizacji oraz ryzyka związanego z wdrożeniem poszczególnych sposobów finansowania JST.(abstrakt autora)

The article is devoted to alternative ways of financing of investments in the local government units. In the first section assesses the financial situation of local government units. The article describes new ways of financing local government units such as public-private partnerships and securitization. Author proposed the creation of a local government securitization fund. Such a fund could release frozen capital in receivables of local government units and increasing the efficiency of local government assets. Condition of using alternative sources of funding is primarily realization of investments, that will generate in the future positive cash flow. The second conditions of using alternative methods of financing investment in local government units is minimizing political risk.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baza projektów hybrydowych 2007-2013, http://www.ppp.gov.pl/Laczenie/strony/ Baza_projektow_hybrydowych.aspx.
 2. BGK dla JST. Powstanie fundusz wspierający inwestycje samorządowe, http://www. samorzad.pap.pl/depesza/szablon.depesza/dep/136784/.
 3. Brzozowska, K., Zaangażowanie środków Unii Europejskiej w finansowanie projektów PPP w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 794, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 108, Szczecin 2013.
 4. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dla-mediow/informacje-prasowe/-/asset_ publisher/6PxF/content/id/7834231;jsessionid=92CC41F66FEB92A668BAB1B0 51E7EBCB.
 5. Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Lex, Warszawa 2012.
 6. Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy europejskich 2007-2013, Mini-sterstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 7. Poniatowicz M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze samorządowym a proble-matyka lokalnego długu publicznego, "Optimum Studia Ekonomiczne" 2011, nr 3 (51).
 8. Półtorak, B., Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności banków hipotecznych, CeDeWu, Warszawa 2007.
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., DzUrz UE z dnia 20 grudnia 2013.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 11. Surówka K., Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2013.
 12. Szczepankowski P.J., Nowoczesne instrumenty zarządzania aktywami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 1998
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 14. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2012, http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow /opracowania.
 15. Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne (zasady wdrażania i finansowania), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu