BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara (Uniwersytet Łódzki)
Title
Bankowalność samorządowych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
Bankability of Public-Private Partnership Projects of Local Governments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 99-111, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Projekty publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Public plans
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozwój rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce uzależniony jest w znacznej mierze od dostępu podmiotów prywatnych do kapitału zwrotne-go. Zapewnienie bankowalności projektu partnerstwa publiczno-prywatnego leży po stronie partnera prywatnego. Bankowalność projektów PPP możliwa jest tylko wówczas, gdy konstrukcja projektu spełnia warunki umożliwiające bankowi wydanie pozytywnej decyzji kredytowej. W tym celu postuluje się, aby podmiot publiczny stworzył warunki, w których już na wstępnych etapach prac nad projektem PPP aktywnie uczestniczył- by przedstawiciel banku. Jego udział pozwoli na optymalne opracowanie struktury finansowej projektu, która zapewni pozytywną decyzję banku co do umowy kredytowej. Tym samym projekt PPP będzie bankowalny- zamknięty finansowo. Celem opracowania jest wskazanie uwarunkowań sprzyjających zapewnieniu przez bank finansowego zamknięcia (bankowalności) przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego(abstrakt autora)

The development of public-private partnership (PPP) in Poland is largely deter-mined by the private organisations' access to repayable capital. The responsibility for making a PPP project bankable rests with the private partner. A PPP project is bankable when its design meets requirements that the bank considers necessary to be fulfilled to grant a loan. To make sure that it is so, the public entity should set up work on a PPP project in such a way as to enable the participation of the bank representative early on. This ap-proach allows working out the optimal financial structure of the project and thereby makes it acceptable for the bank. The purpose of the article is to indicate requirements that an investment project based on public-private partnership must meet to be banka-ble, i.e. to receive the necessary funding from the bank(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bankowalność projektów PPP. Podejście instytucji finansowych, Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwa Rozwoju Regionalne-go, Warszawa 2013.
 2. Brzozowska K., Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr91.
 3. Buraczewski B., Bankowalność projektów, materiał szkoleniowy, Saritor Group.
 4. Dziekański J., Analiza opcji finansowania. Co to znaczy "bankowalny" projekt PPP, Materiał konferencyjny BGK, Katowice 2013.
 5. Fołtyn W., Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw, Poltex, Warszawa 2005.
 6. Hajdys D., Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 7. Kozłowska A., PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym, Investment Support, Warszawa 2011.
 8. Marciniuk K., Jakubaszek M., Żak M., Kto zaczął, ten kończy, "Wspólnota" 2012, nr 21-22
 9. Mączyńska E., Due diligence w ocenie wartości przedsiębiorstw, www.centrumwie- dzy.edu.pl.
 10. Szambelańczyk M., Prawna "bankowalność" projektów wiatrowych, "Czysta Energia" 2013, nr 2, www.cire.pl.
 11. Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.).
 13. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 ze zm.).
 14. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1420).
 15. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009, nr 19, poz. 101 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu