BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Podejście banku do transakcji partnerstwa publiczno-prywatnego (w Polsce)
Bank's Approach to Public-Private Parnerships Transactions (in Poland)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 125-142, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Ryzyko bankowe
Public-Private Partnerships (PPP), Banking risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Banki w Polsce niechętnie podejmują ryzyko związane z ich udziałem w przeprowadzaniu inwestycji publicznych realizowanych w formule PPP. Istnieje szereg czynników ryzyka prowadzących do tej swoistej awersji bankowej. Na niektóre z nich banki nie mają wpływu, przy czym część z nich w ocenie banków prowadzi do uznania projektu inwestycyjnego za w ogóle nienoszącego znamion bankowalności i tym samym nie nadaje się do udzielenia mu ewentualnego wsparcia finansowego. Istnieją też czynniki ryzyka (i tym samym rodzaje ryzyka) w działalności bankowej, na które bank ma wpływ (tkwią wewnątrz banku) i nie są związane z tym, czy projekt inwestycyjny jest czy nie jest ban-kowalny. Celem opracowania jest określenie rodzajów (kategorii) ryzyka oraz ich czynników, które mogą prowadzić do awersji banków w angażowanie się w finansowanie inwestycji publicznych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.(abstrakt autora)

Banks in Poland are reluctant to take the risk associated with their participation in financing of public investments that are implemented within public-private partnerships. There are a number of risk factors leading to the lack of tendency of banks to engage in financing of public-private partnerships. The aim of the paper is to determine the types of bank's risk and their risk factors that can lead to aversion of banks to engage in the financing of public investment real-ized in the formula of public-private partnerships.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
  2. Galbarczyk T., Świderska J., Bank komercyjny w Polsce, Difin, Warszawa 2011.
  3. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  4. Rekomendacja A dotycząca zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
  5. Rekomendacja P dotycząca systemu monitorowania płynności finansowej banków, KNB, NBP, GINB, Warszawa 2002.
  6. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. nr 19, poz. 101 ze zm.).
  7. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.).
  8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007, nr 223, poz. 1655 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu