BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tundys Blanka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwarunkowania implementacji zrównoważonej mobilności w miastach - perspektywa 2050
Conditions for Implementation of Sustainable Urban Mobility - the Perspective of 2050
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 215-232, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Mobilność ludności, Rozwój miasta
Population mobility, City development
Note
summ.
Abstract
Celem podjętych w artykule rozważań jest zwrócenie uwagi na uwarunkowania wdrożenia zintegrowanej mobilności w perspektywie do 2050 roku. Takie ujęcie pozwala na zastosowanie systemowych rozwiązań, których rezultaty mogą na trwałe zmienić oblicze i charakter miast. W artykule skoncentrowano się na wskazaniu istoty i założeń dotyczących mobilności miejskiej. W syntetyczny sposób scharakteryzowano wskaźnik miejskiej mobilności, wskazując zarówno na jego mocne, jak i słabe strony, a także potencjał rozwojowy miast w tym zakresie. Mimo swoich niedoskonałości i ogólności prezentowany indykator może stać się pewnego rodzaju wyznacznikiem dla innych jednostek administracyjnych, będąc impulsem do podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji (przede wszystkim transportowej) w miastach. W rozważaniach wskazano instrumenty i narzędzia już wykorzystywane w miastach, w ramach działań odnoszących się do mobilności, ale również zawarto założenia odnośnie do przyszłości. Realizacji tego celu służy zaprezentowanie schematu cyklu życia mobilności miejskiej oraz wytycznych (technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych), które miasta powinny spełnić, aby stać się mobilne i zrównoważone. Wskazania obejmują perspektywę do 2050 roku.(fragment tekstu)

Urban development and transport are closely linked. The increasing of moving vehicles in urban centers has an impact on the development of the city, while the spatial expansion of cities affects the growth of the automobile in urban areas (in the context of individual vehicles and freight transport). Therefore it is extremely important and demands the implementation of the principles proclaimed in projects related to integrated urban mobility. The main theme of the article focuses on the identification of the nature and objectives of urban mobility. The synthetic method characterizes the rate of urban mobility, indicating both strengths and weaknesses, and potential for development in this area. Despite its shortcomings, the indicator can be presented in a kind of benchmark for other units, as a stimulus to take action to improve the situation (especially transport) in the cities. Presented considerations include the instruments and tools already used in cities, but also hints what action should be taken in future to the city are operational-connected.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arthur D. Little - future lab. No. 1: The future of Urban mobility, Towards networked, multimodal cities of 2050, A.D.L. 2011.
  2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu (maj 2012).
  3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania na rzecz mobilności w miastach, KOM(2009) 490, Bruksela 2009.
  4. Lerner W., Van Audenhove F-J., Die Zukunft der städtischen Mobilität - auf dem Weg zu vernetzten, multimodalen Städten im Jahr 2050, Artuhr D Little Report Towards networked, multimodal cities of 2050.
  5. Osiąganie zrównoważonego transportu i użytkowania terenu poprzez zintegrowane polityki, raport końcowy, Komisja Europejska TRANSPLUS, KONTRAKT NR EVK4-CT-1999-00009.
  6. Urban Future 2050, K. Simons, S. Drewes, Heinrich Boell Stiftung.
  7. Urban Future 2050, Szenarien für die Zukunft der Städte Europas, Berlin 2011.
  8. Założenia do Krajowej Polityki Miejskiej do roku 2020, projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2012.
  9. Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście, KOM(2007) 551, Bruksela 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu