BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mężyk Anna (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Title
Kolejowe przewozy pasażerskie w Unii Europejskiej - stan i perspektywy rozwoju
Railway Passenger Services in the Eu - State of the Art and Perspectives for the Future
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 137-150, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Transport kolejowy, Przewozy pasażerskie, Rozwój transportu
Railway transport, Passenger traffic, Development of transport
Note
summ.
Abstract
Ważnym zasobem europejskiego systemu transportowego, nie w pełni wykorzystanym, jest transport kolejowy. Zwiększenie zaangażowania kolei w obsługę przewozów, także ze względu na jej walory ekologiczne, jest przedmiotem uwagi polityków europejskich już od dłuższego czasu. W tym obszarze leży również cel niniejszego artykułu, którym jest wskazanie możliwych i koniecznych działań służących wzmocnieniu roli kolei w obsłudze międzyregionalnych przewozów pasażerskich. W pierwszej części artykułu na podstawie danych statystycznych przeprowadzono syntetyczną analizę tendencji rozwojowych w obszarze pasażerskich przewozów kolejowych w UE i w największych, pod względem wielkości analizowanych przewozów, państwach członkowskich UE. Następnie, w dalszej części, omówiono proponowane działania w zakresie rozwoju pasażerskich przewozów kolejowych, zawarte w Białej Księdze europejskiej polityki transportowej z marca 2011. W części końcowej artykułu podjęto rozważania dotyczące możliwości realizacji tych zamierzeń, z uwzględnieniem dyskusji, jaka toczy się wokół planów rozbudowy europejskiej sieci linii kolejowych wysokiej prędkości.(fragment tekstu)

The transport policy program, adopted by the European Union in March 2011, point out that the market share of resource efficient and environmentally friendly transport mode should be significantly increased: "By 2050 the majority of medium-distance passenger transport should go by rail". The aim of the article is to assess the development of the railway passenger services within the last decades and to discuss the possible ways how to achieve the policy goals. The analysis of the statistical data led to conclusion that the regional services and high speed rail services are the only developing segments of the railway passenger market, while the interregional carriages on conventional railway routes suffer decline. The crucial issue for the change of this situation is to induce the demand for the railway passenger services in medium-distance. The possibilities lay in substantial improvement of the quality of railway services, mainly in terms of door-todoor travel time and reliability of the travel time. The choice between capital intensive construction of new high speed lines and integration measures need to be based on broad and thorough ex-ante appraisal of net social benefit.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Co z rozbudową KDP w Wielkiej Brytanii?, www.rynek - kolejowy.pl (9.07.2012).
 2. EU transport in figures. Statistical Pocketbook 2012, European Union 2012.
 3. Freight Challenge Looms Ahead. Motion, May 2011, Issue 1, www.internationaltransportforum. org (9.07.2012).
 4. Instrument "Łącząc Europę": nowa bazowa sieć transportowa UE, MEMO/11/706, Bruksela,19.10.2012.
 5. Leunig T., Cart or Horse: Transport and Economic Growth, Discussion Paper No. 2011-04, OECD/ITF 2011.
 6. Mężyk A., Uwarunkowania i efekty reform kolei, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2011.
 7. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Biała Księga KE, KOM(2011) 144 final.
 8. Preston J., Integration for Seamless Transport, Discussion Paper No. 2012-01, OECD/ ITF 2011.
 9. Seamless Transport for Greener Growth, "Transport Outlook 2012", OECD/ITF.
 10. Sieć obywatelska. Wykorzystanie potencjału publicznego transportu zbiorowego w Europie, Zielona Księga KE, COM(95) 601.
 11. Summary and Conclusion, Discussion Paper No. 2010-11, OECD/ITF 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu