BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Igliński Hubert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kształtowanie zachowań komunikacyjnych jako narzędzie ograniczania kongestii w miastach
Travel Demand Management as a Tool of Mitigation of Traffic Congestion in Cities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 51-64, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Transport, Zachowania komunikacyjne
Transport, Communication behaviours
Note
summ.
Abstract
Kształtowanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast nie jest zadaniem łatwym. Wymaga przeprowadzenia wielu rozbudowanych i długotrwałych kampanii, najpierw edukacyjnych, a następnie informacyjno-reklamowych, które muszą trafić do jak najszerszego grona użytkowników miejskich systemów transportowych. Jest jednak narzędziem skutecznym i efektywnym, bo niewymagającym dużych nakładów finansowych (w odniesieniu chociażby do kosztów wdrożenia ITS lub inwestycji w infrastrukturę transportu), co jest szczególnie ważne w obecnych realiach gospodarczych wielu miast, w tym również polskich. Aby jednak trwale ograniczać poziom kongestii transportowej i kosztów powstających w wyniku jej występowania, konieczne jest wsparcie powyższych narzędzi poprzez implementację narzędzi z pozostałych grup. Należy przede wszystkim sukcesywne zwiększać nakłady na rozwój transportu zbiorowego,rowerowego i pieszego oraz implementować narzędzia z zakresu ITS-u, należy również zadbać o realizację kompleksowej polityki parkingowej, a dopiero w dalszej kolejności i jedynie w przypadku, kiedy będzie to niezbędne, stosować pozostałe narzędzia. Rezygnacja z samochodu ma jeszcze ten walor, że pozwala nie tylko ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko, ale również czysto merkantylny - poruszanie się alternatywnymi środkami transportu jest po prostu dużo tańsze.(fragment tekstu)

The future belongs to cities. The truth is that cities have always been acting an essential role in social, economic, cultural and political development. But only in 2009 the number of people living in cities exceeded the half of the world's population and it is still growing rapidly (in 2011 it was 52,1%). Further cities development and fulfilment of their functions requires an effective overcoming or minimizing current problems and different obstacles. The common and key barrier hampered the development of cities regardless their size is traffic congestion. There are many tools useful to mitigate traffic congestion. The majority of tools, especially these focused on adding new infrastructure capacity, require huge investments and time to put them in an effect. Building new infrastructure is even more difficult in current unstable economic situation of cities. These tools stay in opposition to requirements of sustainable development, especially when they are addressed to build new infrastructure for individual road users. It is also very difficult and time consuming to implement tools focused on land use management which are also useful to create and promote sustainable mobility. Enlarging the capacity of existing transport infrastructure needs money and specific know-how. Thus the most effective tools of mitigation of traffic congestion in cities in the author's opinion is travel demand management, which is also the most appropriate in nowadays conditions of Polish cities.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altshuler A., The Urban Transportation Problem, MIT, 1979.
 2. Biała Księga 2011, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144 wersja ostateczna.
 3. Bobrowska K., Igliński H., Koncepcja wprowadzenia opłat za wjazd do centrum Poznania. Zalety i wady rozwiązania, w: Transport publiczny w aglomeracji poznańskiej - propozycje usprawnień, red. M. Szymczak, Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej nr 19, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2012.
 4. Brugmann J., Welcome to the Urban Revolution: How Cities Are Changing the World, Bloomsbury Press, New York 2010.
 5. Byrne D., Dzienniki rowerowe, Wyd. W.A.B., Warszawa 2011.
 6. Ciesielski M., Koszty kongestii transportowej w miastach, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1986.
 7. Ciesielski M., Szudrowicz A., Ekonomika transportu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 8. City Logistics Best Practices: a Handbook for Authorities, Bologna 2011.
 9. Glaeser E., Triumph od the City. How Urban Spaces Make us Human?, Pan Books, London 2012.
 10. http://www.masdarcity.ae/en (17.07.2012).
 11. http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=718409&p_token= 0.9262453288074014# (17.07.2012).
 12. http://www.transport-research.info/Upload/Documents/201010/20101007_164101_2671_ MAX%20-%20Final%20Activity%20Report.pdf (17.07.2012).
 13. Igliński H., Estymacja wybranych kosztów kongestii transportowej w Poznaniu, w: Skuteczne zmniejszanie zatłoczenia miast, red. M. Kaczmarek, A. Krych, SITK RP, Poznań 2009.
 14. Igliński H., Kongestia transportowa w Poznaniu i wybrane sposoby jej ograniczenia, "Transport Miejski i Regionalny" 2009, nr 3.
 15. Igliński H., Polityka parkingowa a ograniczanie kongestii transportowej w miastach, "Logistyka" 2010, nr 5.
 16. Managing Commuters' Behaviour. A New Role for Companies, ITF Round Table no 121, OECD 2002.
 17. Mogridge M.J.H., Travel in Towns: Jam Yesterday, Jam Today and Jam Tomorrow?, Macmillan Press, London 1990.
 18. Przetarg na "Realizację Projektu System ITS Poznań", http://www.zdm.poznan.pl/news. php?site=view&id=1511 (17.07.2012).
 19. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby przygotowania Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Warszawa 2010.
 20. Traffic Congestion and Reliability. Trends and Advanced Strategies for Congestion Mitigation, Final Report, Cambridge Systematics, Inc., Texas Transportation Institute 2005.
 21. Wachs M., Fighting Traffic Congestion with Information Technology, Issues in Science and Technology. Online Edition, http://www.issues.org/19.1/wachs.htm (17.07.2012).
 22. World Urbanization Prospects. The 2011 Revision. Highlights, United Nations, New York 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu