BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Maciej J. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Kodeks urbanistyczno-budowlany a zmiany w systemie zarządzania przestrzenią w Polsce - wybrane zagadnienia
Urban and Construction Code and Changes in the System of Space Management in Poland - Selected Issues
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 10, s. 7-15, przypisy
Keyword
Samorząd terytorialny, Prawo budowlane, Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne
Local government, Building Code, Spatial policy, Spatial development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena tego, jak najważniejsze problemy i wynikające z nich konflikty dotyczące aktualnego systemu zarządzania przestrzenią zostały rozwiązane w ramach zaproponowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego tez oraz projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Ocena została dokonana ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji celu publicznego oraz mechanizmów związanych z ich wdrażaniem. Obecnie bowiem w dużym stopniu od możliwości realizacji inwestycji celu publicznego będzie zależała możliwość polepszenia warunków inwestycyjnych, ochrony środowiska, ochrony zabytków, czy nawet ochrony ładu przestrzennego. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to evaluate how the most important problems and conflicts arising from them regarding the current space management system have been resolved in the provisions of the Construction Law proposed by the Codification Commission and the draft urban and construction code. The assessment was made with particular emphasis on public purpose investment projects, as well as the mechanisms related to their implementation. This is because the ability to improve the investment conditions, environmental protection, the protection of monuments and even the protection of spatial governance will depend to a large extent on the ability to implement a public purpose investment project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Kotulski, Problemy w kształtowaniu przestrzeni w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego, w: I. Niżnik-Dobosz (red.), Przestrzeń i nieruchomość jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 43.
 2. Z. Ziobrowski, Polityka przestrzenna a decyzje o warunkach zabudowy, w: J.M. Chmielewski, G. Węcławowicz, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2010, s. 38.
 3. M. Nowak, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, Warszawa 2012, s. 153-158.
 4. A. Popielewski, Planowanie zagospodarowania przestrzennego - kolejna gruntowna reforma ograniczona do ustawy?, w: I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012, s. 267.
 5. K. Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012, s. 38.
 6. 8 D. Łaguna, Rola urbanisty w procesie zarządzania przestrzenią, w: M. Nowak, T. Skotarczak (red.), Zarządzanie przestrzenią miasta, Warszawa 2012, s. 38.
 7. M. Nowak, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy szczególne. Komentarz, Warszawa 2013, s. 7-79.
 8. T. Markowski, Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem, w: T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Warszawa 2011, s. 38.
 9. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012, s. 59.
 10. M. Nowak, P. Mickiewicz, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym, Warszawa 2012, s. 129-135.
 11. H. Izdebski, Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Warszawa 2013, s. 190.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu