BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szlachetko Jakub H. (Uniwersytet Gdański)
Title
Wpływ braku opracowania ekofizjograficznego na proces planistyczny. Poglądy judykatury
The Impact of the Lack of Eco-physiographic Study on the Planning Process. Views of the Judicature
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 10, s. 16-20, przypisy
Keyword
Samorząd terytorialny, Planowanie przestrzenne, Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie regionalne
Local government, Spatial planning, Spatial policy, Spatial development, Regional planning
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor poddaje analizie wpływ braku opracowania ekofizjograficznego na proces planistyczny. Opracowanie ekofizjograficzne jest obligatoryjnym dokumentem eksperckim (analityczno-instrukcyjnym) przygotowywanym na potrzeby miejscowego i regionalnego planowania przestrzennego. Jego treść charakteryzuje poszczególne elementy układu geograficznego i przyrodniczego danego terytorium, a także powiązania występujące pomiędzy nimi. Ustalenia planistyczne powinny więc bazować na diagnozach i rekomendacjach wynikających z tego opracowania. (abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis of the impact of the lack of eco-physiographic study on the planning process. The eco-physiographic study is an obligatory (analytical and instructional) expert document prepared for the needs of local and regional spatial planning. Its content describes the individual elements of the geographic and natural layout of the given territory, as well as the relationships between them. The planning arrangements should therefore be based on the diagnoses and recommendations arising from this study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. L. Pilarczyk, J. Tokarski, Środowisko przyrodnicze. Materiały do projektowania regionalnych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 1986.
  2. Z. Stal, Dokumentacja ekofi zjografi czna na potrzeby projektowania osiedli mieszkaniowych, Warszawa 1983.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu