BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczor Jacek (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Językowy aspekt redagowania i interpretacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Linguistic Aspect of Editing and Interpreting Local Land-use Plans
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 10, s. 21-35, przypisy
Keyword
Samorząd terytorialny, Polityka przestrzenna, Zagospodarowanie przestrzenne
Local government, Spatial policy, Spatial development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak wszystkie akty prawne powszechnie obowiązujące, podlegają wykładni. Ze względu na ich fundamentalne znaczenie, jako aktów wiążąco określających przeznaczenie terenu, istotny jest sposób językowego wyrażenia zawartych w nich ustaleń. Ponieważ są to akty, których treścią są zainteresowani zarówno obywatele, jak i organy administracyjne, powstaje problem pogodzenia wymogu możliwie największej ich komunikatywności dla przeciętnego adresata z wymogiem wysokiego stopnia ich precyzji, osiąganym poprzez używanie specjalistycznej terminologii z zakresu urbanistyki. Tymczasem językowa strona planów miejscowych - co podkreśla autor - jest nagminnie zaniedbywana, co w praktyce prowadzi do wątpliwości interpretacyjnych, przy których usuwaniu niekoniecznie uczestniczył będzie projektodawca budzących wątpliwości sformułowań. (abstrakt oryginalny)

Local land-use plans, as all generally applicable acts of law, are subject to interpretation. Because of their fundamental significance as acts which validly specify the intended purpose of the land, the method of linguistically expressing the arrangements contained in them is important. Since they are acts, in the content of which both citizens and administrative authorities are interested, the problem arises of reconciling the requirement of their maximum possible communicativeness to the average reader with the requirement of a high degree of their precision achieved through the use of specialist urban planning terminology. Meanwhile, the linguistic side of local land-use plans - which the author emphasizes - is persistently neglected, which, in practice, leads to doubts in interpretation, in the removal of which the initiator of the dubious wording will not necessarily participate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. Wronkowska, M. Zieliński, O korespondencji dyrektyw redagowania i interpretowania tekstu prawnego, "Studia Prawnicze" 1985/3-4, s. 301-327.
 2. R. Piszko, Zasady techniki prawodawczej w praktyce wykładni prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2002/4, s. 23-40.
 3. T. Bąkowski, Zasady techniki prawodawczej a prawotwórstwo organów jednostek samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 2006/1, s. 92-97.
 4. W. Taras, A. Wróbel, Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1991/7-8, s. 17.
 5. M. Błachut, J. Kaczor, Typy uzasadnień obowiązywania zasad techniki prawodawczej w polskim porządku prawnym, "Folia Iuridica Wratislaviensis" 2012/2, s. 53-64, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/39903.
 6. G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 92-93.
 7. G. Wierczyński w: J. Warylewski (red.), Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Warszawa 2003, komentarz do § 6, s. 7-78.
 8. S. Wronkowska, M. Zieliński, Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych, Warszawa 1993, s. 35.
 9. T. Gizbert-Studnicki, Czy istnieje język prawny?, "Państwo i Prawo" 1979/3, s. 49-60.
 10. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, t. 3, Warszawa 1996, s. 393.
 11. A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006.
 12. L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002, s. 144-145.
 13. Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2006, s.
 14. T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Kraków 2004, s. 92.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu