BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radzikowski Krzysztof
Title
Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych
Probative Value of Land and Buildings in Proceedings Related to Local Taxes
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 10, s. 36-50, przypisy
Keyword
Postępowanie dowodowe, Podatki i opłaty lokalne, Podatek od nieruchomości, Nieruchomości gruntowe, Grunty rolne
Evidence proceeding, Tax and local charges, Property tax, Ground real estate, Arable land
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia rolę ewidencji gruntów i budynków jako środka dowodowego w toku postępowań dotyczących podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości. Rolę tę determinują zarówno przepisy prawa materialnego: ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym, ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym i ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, jak i procesowego: ustawa z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa. Rozważania mają charakter teoretycznoprawny, a kluczowe pozostaje rozgraniczenie zagadnień materialnoprawnych i procesowych. Analizie poddano przede wszystkim reguły postępowania dowodowego oraz istotę stosowanych w nim wnioskowań - pominięto zaś wiele problemów szczegółowych. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the role of land and buildings records as evidence in the course of proceedings regarding agricultural tax, forest tax and property tax. This role is determined by both the provisions of substantive law: the Act on Agricultural Tax of 15 November 1984, the Act on Forest Tax of 30 October 2002 and the Act on Local Taxes and Charges of 12 January 1991, as well as procedural law: the Tax Code of 29 August 1997. The considerations are of a theoretical law nature, while the distinction between substantive law and procedural law issues is key. The rules on the review of evidence and the essence of the inferences applied in them were primarily analysed, although many detailed issues have been omitted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. W. Morawski w: W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk 2009, s. 150 i n.
 2. B. Brzeziński, Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 października 2007 r. (I SA/Wr 819/07), "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2008/3, s. 214-215.
 3. L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 86-87.
 4. L. Etel, Dane z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa opodatkowania gruntów i budynków, "Finanse Komunalne" 2008/6, s. 24-26.
 5. M. Biskupski, H. Dzwonkowski, Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru zobowiązania w podatku od nieruchomości (przyczynek do problematyki formalnej teorii dowodów w prawie podatkowym), "Monitor Podatkowy" 2007/10, s. 20-21.
 6. B. Pahl, Dane z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007/11, s. 5-6.
 7. K. Radzikowski, Dane z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa wymiaru podatku od nieruchomości - glosa do wyroku WSA w Gdańsku z 15 marca 2006 r. (sygn. akt: I SA/Gd 348/04), "Finanse Komunalne" 2008/3.
 8. K. Radzikowski, Niezgodność zakresu przedmiotowego ewidencji gruntów i budynków ze stanem rzeczywistym a opodatkowanie gruntu podatkiem rolnym, leśnym oraz od nieruchomości, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2009/9.
 9. K. Radzikowski, Ewidencja gruntów i budynków - materialnoprawny element konstrukcji podatków lokalnych czy środek dowodowy?, "Monitor Podatkowy" 2014/5.
 10. A. Hensel, Steuerrecht, Berlin 1933, s. 56 i n.
 11. A. Nita, Stosunek prawnopodatkowy. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe, Kraków 1999, s. 17-18.
 12. I. Korczyński w: B. Brzeziński (red.), Prawo podatkowe. Teoria. Instytucje. Funkcjonowanie, Toruń 2009, s. 30.
 13. K. Radzikowski, Artykuł 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartografi cznego a moc wiążąca ewidencji gruntów i budynków przy wymiarze podatków lokalnych, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013/12, s. 21-23.
 14. W. Morawski, Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części a ewidencja budynków i gruntów, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013/1, s. 9-10.
 15. K. Radzikowski, Ewidencja gruntów i budynków a wyłączenie obiektów drogowych spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości w latach 2004-2006. Glosa do uchwały NSA z 18 listopada 2013 r. (sygn. akt: II FPS 2/13), "Finanse Komunalne" 2014/6 (por. też przypis 21).
 16. B. Adamiak w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011, s. 333 i n.
 17. J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 203 i n.
 18. A. Hanusz, Zasada prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym, "Państwo i Prawo" 2004/6, s. 3, 11.
 19. J. Służewski, Postępowanie administracyjne, Warszawa 1982, s. 95; Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 225.
 20. K. Piasecki w: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2010, s. 1329.
 21. B. Dauter w: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 828-829.
 22. P. Pietrasz w: C. Kosikowski, L. Etel, J. Brolik, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 1065.
 23. W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011, s. 126.
 24. B. Bogomilski, Moc dowodowa dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, w: J. Starościak, J. Łętowski (red.), Funkcjonowanie administracji w świetle orzecznictwa, t. 4, Warszawa 1974, s. 142-144.
 25. Z. Janowicz, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa-Poznań 1987, s. 163.
 26. E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 161-162.
 27. M. Zimmermann, Uwagi do projektu Kodeksu postępowania administracyjnego, "Ruch Prawniczy i Ekonomiczny" 1959/4, s. 284.
 28. B. Bogomilski, Recenzja [powołanego komentarza E. Iserzona i J. Starościaka, wyd. I], "Gospodarka i Administracja Terenowa" 1962/2, s. 70.
 29. A. Hanusz, Dowód z dokumentu w postępowaniu podatkowym, w: A. Gomułowicz, J. Małecki (red.), Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Poznań 2003, s. 316.
 30. J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998, s. 177.
 31. C. Martysz w: G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2010, s. 581.
 32. B. Brzeziński, M. Kalinowski, M. Masternak, W. Morawski, Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2006, s. 270-271.
 33. J. Drosik, Opodatkowanie gruntów oraz wzniesionych na nich dróg wewnętrznych podatkiem od nieruchomości w latach 2004-2006, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013/11, s. 18-19.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu