BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Marcin
Title
Udostępnianie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną straży gminnej
Provision of Data which is Subject to Telecommunications Secrecy to the Municipal Warden Service
Source
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 10, s. 60-69, przypisy
Keyword
Dane wrażliwe, Prawo telekomunikacyjne, Regulacje prawne
Sensitive data, Telecommunication law, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badając zagadnienia praktyczne z zakresu ustawy - Prawo telekomunikacyjne, autor zwraca uwagę na niejednolitość orzecznictwa w odniesieniu do możliwości udostępnienia danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną straży gminnej. Wobec tak skonstruowanego problemu dokonuje omówienia regulacji prawnych z obszaru zasady wolności komunikowania się oraz tajemnicy telekomunikacyjnej. Szczególną uwagę zwraca na rozbieżną linię orzeczniczą sądów administracyjnych oraz analizę porównawczą przepisów krajowych z normami unijnymi. (abstrakt oryginalny)

In analysing the practical issues of the Telecommunications Law, the author draws attention to the lack of uniformity of case law regarding the ability to provide data which is subject to telecommunications secrecy to the municipal warden service. In addressing the issue defined in this manner, he discusses the legal regulations on the principle of communication freedom and telecommunications secrecy. He pays special attention to the divergent line of judgements of the administrative courts and makes a comparative analysis of national legislation with EU standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX nr 144748 i 144753, komentarze do art. 2 i art. 7.
  2. L. Garlicki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2003, komentarz do art. 49. 3 Wyrok SN z 24.09.2010 r. (IV CSK 87/10), LEX nr 622216.
  3. S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, s. 273.
  4. M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2002, s. 602-603.
  5. J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995, s. 139.
  6. A. Adamski, Retencja danych o ruchu telekomunikacyjnym - polskie rozwiązania i europejskie dylematy, "Przegląd Prawa i Administracji" 2005/70, s. 173-188, LEX nr 108489.
  7. P. Litwiński, Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych, "Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT Law Review" 2013/1, s. 24-37.
  8. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Komentarz do art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych, w: J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz (red.), Ochrona danych osobowych. Komentarz, LEX/el. 2011.
  9. J. Byrski, Tajemnica telekomunikacyjna a postępowanie w sprawach o wykroczenia, LEX nr 101229.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu