BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seredocha Izabela (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)
Title
Perspektywa finansowa z Unii Europejskiej dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020
The Financial Perspective from European Union for the Warmia and Mazury Region for the Years 2014-2020
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 205-220, tab.,rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
Fundusze unijne, Strategia rozwoju
EU funds, Development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znaczna część funduszy unijnych przeznaczonych na lata 2014-2020 zostanie wdrożona poprzez Regionalne Programy Operacyjne. Województwo warmińsko-mazurskie ma szansę pozyskać 1 726 mln euro. Wydatkowanie tych środków jest szczególnie ważne dla rozwoju regionu, który od 1998 utrzymuje się w grupie rejonów o mniejszym niż 3% udziale w tworzeniu PKB. Jednym z poważnych problemów społecznych jest bezrobocie, zaliczane do najwyższych w kraju. Poważną barierę rozwoju regionalnej gospodarki stanowi nieza-dowalający stan infrastruktury drogowej, mający też niekorzystny wpływ na warunki życia ludności. Możliwości wykorzystania wsparcia unijnego pozwolą na realizację celu strategicznego, jakim jest spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy(abstrakt autora)

A significant part of the funding for 2014-2020 will be implemented by Regional Operational Programmes. Warmia and Mazury province has a chance to win 1 million 726 euros. Disbursement of these funds is particularly important for the development of the region, which since 1998 remains in the group areas with less than 3% share in the GDP. One of the serious social problems is unemployment which is the highest in the country. A major barrier to the development of the regional economy is an unsatisfacto-ry state of road infrastructure, which has a negative impact on the living conditions of the population. Possibilities of using EU support allow for the implementation of the strategic goal, which is the consistency of economic, social and spatial Warmia and Mazury province with other regions of Europe.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzezin M.G., Przyszła perspektywa alokacji finansowej Unii Europejskiej dla Warmii i Mazur na lata 2014-2020, wystąpienie na seminarium naukowym: Żuławy Wiślane - szanse i bariery rozwoju w perspektywie interdyscyplinarnej w dn. 10 stycznia 2014 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
  2. Fundusze europejskie 2007-2013, http://www.mrr.gov.pl/polityka_regionalna/SRPW_ 2020.
  3. Fundusze europejskie, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/glo- wna.aspx#strona=1&zakladka=2Fundusze.
  4. Nowa perspektywa - wyzwania dla samorządów, Portal Funduszy Europejskich, http:// www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/Nowa_perspektywa_wyzwania_dla_samorzadow_90414.aspx.
  5. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, http://portal. warmia.mazury.pl/pl/rozwoj-regionu/2262-zarzad-przyjal-projekt-regionalnego-programu-operacyjnego-na-kolejne-lata.
  6. Seredocha I., Unijne fundusze pomocowe jako źródło eliminacji społeczno- -gospodarczych opóźnień w województwie warmińsko-mazurskim, w: Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Region Warmii i Mazur w zintegro-wanej Europie, red. D. Rucińska, H. Horbaczewski, D. Tłoczyński, Wydawnictwo EUH-E, Elbląg 2008.
  7. Strategia Europa 2020, http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+ Europa+2020.
  8. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/72/strategia-2025.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu