BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wzorce mobilności osób w jednolitym europejskim obszarze transportu
People's Mobility Patterns in the Single European Transport Area
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 261-275, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Transport, Mobilność ludności
Transport, Population mobility
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie głównych uwarunkowań mobilności osób oraz obrazu obecnych wzorców podróżowania społeczeństwa europejskiego i skonfrontowanie ich z wizją mobilności nakreśloną dla UE w nowej polityce transportowej ugrupowania.(fragment tekstu)

The Single European Transport Area is a political concept of the new EU transport policy, set out in the European Commission's White Paper in 2011. The framework determines the concept of a defined goal: the area should be that "ease the movements of citizens and freight, reduce costs and enhance the sustainability of European transport". Achieving this goal requires, among others, changes in travel behaviour of European society. The article includes considerations of the nature of mobility and its conditions. Based on the results, current mobility patterns of European society are presented and the main areas of EU planned activities for the development of new travel behaviour are identified.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acocella A., Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Ahrens G.A., Changing Behaviour in Passenger Transport, International Transport Forum Conclusion and key findings, Workshop 2, Leipzig 2008.
 3. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Komisja Europejska, Bruksela 2011 (KOM(2011)144 wersja ostateczna).
 4. Delle Site P., Salucci M.V., Rural transport, EXTR@web Project, DG Energy and Transport. Transport Research Knowledge Centre, 2006, www.transport-research.info (10.05.2012).
 5. EMTA Barometr of Public Transport in European Metropolitan Areas (2009), EMTA, Consorcio Transportes Madrid 2012, www. internationaltransportforum.org (16.10.2012).
 6. Future of Transport. Anlytical Report, Flash Eurobarometr 312. The Gallup Organization, European Commission, Brussels 2011, www.ec.europa.eu (20.04.2012).
 7. Glockner H., Rodenhauser B., The Future of Mobility, Fokus Punkt 2008, www.z-punkt. de (15.10.2011).
 8. Goodwin P., Cairns S., Dargay J., Hanly M., Parkhurst G., Stones G., Vythoulkas P., Changing Travel Behaviour, ESRC Transport Studies, University College London, London 2004.
 9. Goodwin P., Policy Incentives to Change Behaviour in Passenger Transport, I International Transport Forum, Leipzig 2008.
 10. Litman T., Social Inclusion as a Transport Planning Issue in Canada, Victoria Transport Policy Institute, Victoria 2003, s. 1, www.vtpi.org/soc (15.05.2012).
 11. Rogall H., Ekonomika zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010.
 12. Sytuacja gospodarstw domowych w 2007 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, www.stat.gov.pl (10.05.2012).
 13. Sytuacja gospodarstw domowych w 2011 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2012, www.stat.gov.pl (10.05.2012).
 14. Transport and ageing population, CEMT, Paris 2002.
 15. Transport. Wyniki działalności w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
 16. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, wyd. I - 2 dodruk.
 17. Violland M., Travel Mobility Surveys: Some Key Findings, Statistical Paper nr 2/2011, www.internationaltransportforum.org (22.02.2012).
 18. Zadęcki Ł., Społeczne podstawy ładu politycznego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.
 19. Załoga E., Kształtowanie zachowań użytkowników transportu pasażerskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki nr 11, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu