BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślebocka Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Tylman Aneta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zrównoważony rozwój w wieloletnim prognozowaniu strategicznym i finansowym
Sustainable Development in the Long-Term Strategic and Financial Forecasting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 241-253, bibliogr. 11 poz.
Issue title
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Keyword
Rozwój zrównoważony, Finanse, Rozwój lokalny, Strategia rozwoju
Sustainable development, Finance, Local development, Development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wieloletnie planowanie strategiczne oraz prognozowanie finansowe stanowią od wielu lat jedne z kluczowych problemów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, z jakimi borykają się nauka finansów, prawo oraz jednostki samorządu terytorialnego. Zagadnienia wieloletniego planowania strategicznego i finansowego, pozostając nieskoordynowanymi, uniemożliwiają nie tylko właściwe ukierunkowanie wydatkowania publicznych środków finansowych, ale i w zasadzie wykluczają możliwość podjęcia skutecznych działań na rzecz realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wzrost znaczenia tej ostatniej w zakresie tzw. zielonej gospodarki, w wymiarze tak europejskim, jak i globalnym, stawia jednak nowe wyzwania, którym w najbliższym czasie sprostać będą musiały zarówno instytucje planowania strategicznego, jak i finansowego.(abstrakt autora)

Local strategic and financial forecasting are the theoretical and practicalthe problems of the science of finance, law and local government units. These issues, not sufficient coordinated, cause that the proper implementation of the concept of sustainable development remains difficult. The growing importance of the concept of sustainable development, especially the green economy concept poses the new challenges to meet the local financial and strategic planning(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzyńska D., Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 2. Czołpińska E., Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2010, nr 5, www.samorzad.LEX.pl.
 3. Głos Samorządowców, Zalety i wady planowania wieloletniego z perspektywy trzeciego okresu przygotowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, "Biuletyn Informacyjny" nr 1(76) 2013, RIO w Bydgoszczy.
 4. Kaczurak-Kozak M., Charakter i zakres prognozy finansowej jednostki samorządu tery-torialnego, PWZS IPiA, Studia Lubuskie, tom IX, Sulechów 2013.
 5. Kornberger-Sokołowska E., Problemy pozyskiwania środków unijnych przez polskie jednostki samorządowe, http://www.nik.gov.pl/plik/id,1567.pdf.
 6. Kozłowski S., Ekorozwój w gminie. Materiały informacyjne do przygotowywania pro-gramu ekorozwoju gminy, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków 1993.
 7. Patrzałek L., Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jej relacje z Wieloletnim planem finansowym państwa, Zeszyty Nauko-we PTE nr 10, Kraków 2011.
 8. Przyszłość, której chcemy, Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych, 22-23 czerwca 2013, Rio de Janeiro, http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_ outcome_document_complete.pdf.
 9. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Strategia Europa 2020), http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT _part1_v1.pdf.
 10. Strategia Rozwoju Kraju 2020, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_ro- zwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf.
 11. Szołno-Koguc J., Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansa-mi samorządowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 682, Eko-nomiczne Problemy Usług nr 76, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu