BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grad Bożena (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Title
Innowacyjne rozwiązania aktywizujące rozwój rynku regionalnych przewozów pasażerskich
Innovative Solutions Activating the Market Development of Regional Passenger Transports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 35-49, bibliogr. 36 poz.
Issue title
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Keyword
Przewozy pasażerskie, Transport pasażerski, Innowacyjność
Passenger traffic, Passenger transport, Innovative character
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie w sposób syntetyczny innowacyjnych rozwiązań odnoszących się do sfery finansowania przewozów, zwiększenia dostępności transportu, jakości usług przewozowych i zarządzania przewozami zbiorowymi, które mają wpływ na aktywizowanie rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce. (fragment tekstu)

Innovative solutions that activate the development of the regional passenger transport in Poland is related to the way of funding for passenger services, increased accessibility, quality of transportation and transport management. They have a significant impact on the direction and consistency of ongoing changes in the market taking into account integration with the European Union, including in particular the conditions recommended by the European Union in the program document Transport White Paper in 2050 with the subtitle The plan establishing a single European transport area. These issues are of interest to the European Parliament, intergovernmental committees and governments of EU member states. They are also the source of the recommended conditions and the proposed standards for regional passenger market. The subject of consideration is to provide innovative solutions for activating the development of regional passenger transport market in Poland, in the area of passenger transport funding, increased accessibility, quality of transportation and transport management.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Bruksela 12.05.2004, XCOM(2004) 374 final.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 2002.
 3. Dylong A., Klatka J., Podmiot wewnętrzny a usługi transportu publicznego, "Komunikacja Publiczna" 2010, nr 1(38).
 4. Dyr T., Zmiany zasad dostępu do rynków autokarowych i autobusowych w Unii Europejskiej, "Autobusy" 2009, nr 10.
 5. Ekert M., Przedsiębiorstwo w obliczu globalizacji gospodarki, w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, t. II, red. J. Stankiewicz, WNTiE, Zielona Góra 2001.
 6. Gorynia M., Podstawy strategii przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym, w: K. Fąfara (i in.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 7. Grad B., Ferensztajn-Galardos E., Reorientation in the Menagement of Public Funds on Transport Tasks in the Light of the New Law of Public Finance, w: W. Karpiniuk, K. Wiśniewski, Proceedings, Politechnika Poznańska, Poznań 2010.
 8. Grad B., Ferensztajn-Galardos E., Zarządzanie środkami publicznymi w świetle nowej ustawy o finansach publicznych - implikacje dla sektora transportu, "Logistyka" 2010, nr 2.
 9. Grad B., Public Private Partnership as the Method of Regional Public Transport Management - The conference theme: Urban Transport. Finally, From Horse - Drawn Railway to High - Speer Transportation System, Czech Technical University in Prague PRAHA, Czech Republic 2007.
 10. Grad B., Regionalne przewozy pasażerskie w procesach dostosowania do standardów europejskich, Wyd. Naukowe Politechniki Radomskiej, Radom 2012.
 11. Green Paper on PPP and Community low on public contracts and concessions, CEC, 2004;
 12. Jantoń-Drozdowska E., Regionalna integracja gospodarcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Klatka J., Właściwość i kompetencje organizatora publicznego transportu zbiorowego, "Komunikacja Publiczna" 2011, nr 1(42).
 14. Kołdakiewicz I., Globalizacja w czterech odsłonach, "Master Of Business Administration" 2003, nr 5(64).
 15. Kołodziejski H., Wyszomirski O., Organizacja transportu miejskiego w aglomeracjach w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, "Komunikacja Publiczna" 2011, nr 1.
 16. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Spółka, Warszawa 1994.
 17. Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Wyd. PWE, Warszawa 1999.
 18. Matuszewska A., Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) - pojęcie i istota, "Komunikacja Publiczna" 2010, nr 2(39).
 19. Miecznikowski S., Wołek M., Regionalizacja pasażerskiego transportu kolejowego sprostaniem wyzwań procesu globalizacji, Uniwersytet Gdański, Sopot 2002.
 20. Otta W.J., Strategie przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym: analiza strategiczna, red. T. Gołębiewski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 21. Partnerstwo publiczno-prywatne, red. A. Gajewska-Jedwabny, Wyd. Beck, Warszawa 2007.
 22. Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2004.
 23. Porter M.E., Grona a konkurencja. Nowe programy działania dla firm, państw i instytucji, w: M.E. Porter, Porter o konkurencji, Wyd. PWE, Warszawa 2001.
 24. Porter M.E., Konkurencyjna przewaga narodów, w: Porter M.E., Porter o konkurencji, Wyd. PWE, Warszawa 2001, s. 191 i n. w rozdziale II: "Przewaga lokalizacji".
 25. Poźniak S., Kolejowe przewozy regionalne w rękach samorządów, "Przegląd Komunikacyjny" 2009, nr 1.
 26. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/71 (DzUrz. WE 2007, L 315 z 3.12.2007, s. 1-13).
 27. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1017/68 z dnia 19 lipca 1968 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. WE 1968, L 175 z 23.07.1968, s. 1-12).
 28. Rudkiewicz T.A., Transport publiczny - sprawą państwową, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" 2010, nr 112.
 29. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002.
 30. Starowicz W., Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim, "Technika Transportu Szynowego" 2004, nr 9.
 31. Starowicz W., Jakość usług w publicznym transporcie pasażerskim. Charakterystyka nowej normy (cz. I), "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 10.
 32. Starowicz W., Kształtowanie jakości usług przewozowych w miejskim transporcie zbiorowym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 33. Tereszczuk J., Jakość kolejowych przewozów pasażerskich - subiektywne odczucia czy przedmiot obowiązkowej normalizacji, "Transport i Komunikacja" 2011, nr 3, s.12-20.
 34. Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) w wersji skonsolidowanej (Dz. Urz. WE 2006, C 321E, z 19.12.2006, s. 37-186).
 35. Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, The Free Press, New York 1987, w: B. Plawago, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ".
 36. Wolański N., Możliwości zwiększenia wpływu inwestycji unijnych na poprawę dostępności komunikacyjnej transportem zbiorowym obszarów peryferyjnych, "Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu